LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา ลูกสน อบรมแกนนำ YC


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 กิจกรรมแนะแนว โรงเรียนลำปางกัลยาณีจัดการอบรมโครงการเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.5 จำนวน 80 คน และนักเรียนแกนนำ จำนวน 20 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการและเทคนิคการให้คำที่ปรึกษา การดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียน สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนได้ดีอีกทางหนึ่ง โดยได้รับเกียรติจาก นายเกษม กาเตจ๊ะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นประธานเปิดพิธี