LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาคณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 56 ประชุมความพร้อม 12 ฝ่าย


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ ห้อง M6 อาคารบริหารเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2556 ประชุมคณะกรรมการ 12 ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี โดยมีนายปราโมทย์ พรรัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นประธานในการประชุม สำหรับงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 22 นี้ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง