LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม ท.เมืองเขลางค์จัดอบรมผู้ประกอบการค้าเนื้อสัตว์


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลำปาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเนื้อสัตว์ที่นำมาจำหน่าย ต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งลดการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากสัตว์ ตลอดจนได้เข้าใจและประกอบกิจการถูกต้องตามที่กำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มีผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นครเข้าร่วมอบรมจำนวน 45 ราย