LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา เทศบาลนครลำปาง จัดการประกวดเขียนเรียงความ “ความประทับใจ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน”


นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ได้จัดการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ความประทับใจ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณวัตถุ ที่ได้บันทึกและจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยโดยการเขียนเรียงความ ตลอดจนให้พิพิธภัณฑ์มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อต้นเอง โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ผลงานที่ผู้เข้าประกวดเขียนเอง ต้องไม่คัดลอก ดัดแปลงหรือแปลงจากผลงานของผู้อื่น มีความยาว 1-2 หน้ากระดาษ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ ใช้ภาษาสละสลวย ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการเขียนเรียงความ และกำหนดให้ ระดับประถมศึกษา เขียนด้วยดินสอ และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนด้วยปากกาสีดำ หรือ สีน้ำเงิน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งผลงานของตนได้ ณ พิพิธภัณฑ์ปูมละกอน ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาทำการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการศึกษา งานกิจการเด็กฯ โทรศัพท์ 0 5423 7237 ต่อ 3207 หรือ 3302