LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม หลายองค์กรใน อ.แม่เมาะ ร่วมปลูกป่าวันแม่แห่งชาติ ณ บ้านสบป้าด


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเก่า หมู่ 1 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด ส่วนราชการและสถานศึกษา ใน อ.แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก 81 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และความสามัคคีในการทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในปีนี้ อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์หน้าดินและสิ่งแวดล้อม เป็นการทำกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและชุมชนอีกด้วย โดยมี นายสมจิตร จุลเจริญ ปลัดอำเภอแม่เมาะ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน และ นายอเนก มณีไสย์ ปลัด อบต.สบป้าด เป็นผู้กล่าวรายงาน