LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนการแข่งขันวิชาการนักเรียนเครือข่ายลิกไนต์ 1 สู่การแข่งขันระดับภาค


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาลิกไนต์ 1 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในเขต ต.แม่เมาะ ต.สบป้าด และ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ พร้อมเป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันจำนวน 65,000 บาท โดยมี นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นผู้แทนรับมอบ

ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งนักเรียนระดับประถมศึกษา จะได้เลือกแสดงออกและเข้าแข่งขันตามความถนัดของตนเอง เพื่อคัดผู้ที่มีความสามารถไปแข่งขันในระดับเครือข่าย ระดับเขต และระดับภาคต่อไป โดยการแข่งขันดังกล่าวเป็นหนึ่งในการสนับสนุนโครงการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาของ กฟผ.แม่เมาะ ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้ค้นพบความสนใจ ความถนัด และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงเปิดโอกาสในการแข่งขันแลกเปลี่ยนในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย