LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม สบป้าดสร้างฝายป้องกันน้ำท่วมด้วยความร่วมมือของชุมชนและองค์กร


เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเก่า บ้านสบป้าด ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้า แม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ และ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ส่วนราชการใน อ.แม่เมาะ ผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน ต.สบป้าด รวมทั้งสิ้น 250 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ “โครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายกั้นน้ำลำธาร Check Dam หรือ ฝายแม้วตามแนวพระราชดำริโครงการ 80 พรรษา 80 ฝาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556” ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าที่มีอยู่ในบริเวณนั้นมาสร้างฝาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งปัญหาสำคัญที่เป็นตัวแปรแห่งความอยู่รอดของป่าไม้นั้น คือ “น้ำ” พระองค์จึงทรงแนะนำวิธีอันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยฝายกั้นน้ำ หรือเรียกว่า CHECK DAM หรือ “ฝายชะลอความชุ่มชื้น” เพื่อลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของตลิ่ง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความสูญเสียจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เพราะปัจจุบันสภาพป่าไม้ถูกทำลายลงไปมาก ทำให้ขาดต้นไม้ที่จะดูดซับน้ำในฤดูฝน เกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ การสร้างฝายเป็นอีกวิธีที่จะช่วยลดความรุนแรงของการเกิดอุทกภัย กฟผ. แม่เมาะ จึงเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สนับสนุนการสร้างฝายในพื้นที่ อ. แม่เมาะ