LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับโล่เกียรติคุณ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ 3 ปีซ้อน


เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับโล่เกียรติคุณ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ จากกรมควบคุมมลพิษ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครบทั้ง 6 สมรรถนะ (โล่เกียรติคุณ 6 ดาว) จาก นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในการประชุมประจำปีกรมควบคุมมลพิษ 2556 ผลการปฏิบัติงานและแนวทางการทำงานปี 2557 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ผ่านเกณฑ์ประเมินดังกล่าวมาเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกองสาธารรสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการ กิจกรรม ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์ของโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ได้กำหนดสมรรถนะไว้ 6 ข้อ ดังนี้

1. สมรรถนะที่ 1 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย

2. สมรรถนะที่ 2 กิจกรรมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน

3. สมรรถนะที่ 3 ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย

4. สมรรถนะที่ 4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย/มูลฝอยติดเชื้อในลักษณะรวมศูนย์

5. สมรรถนะที่ 5 ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย

6. สมรรถนะที่ 6 รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กล่าวอีกว่า ปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องมีแผนตั้งรับกับปัญหาในอนาคตรองรับ การเจริญเติบโตของชุมชนและหาวิธีการที่จะลดปริมาณ การทิ้งขยะจากครัวเรือนลงให้น้อยที่สุด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือจากชุมชนที่มีสูงมาก ประชาชนตระหนักในปัญหาการจัดการขยะ หลายชุมชนได้รวมกลุ่มกันจัดการปัญหาขยะในชุมชน ลดปริมาณขยะที่ทิ้งลงถังให้น้อยลง โดยการคัดแยกขยะอันตรายลงในถังสีแดง แยกขยะที่สามารถขายได้นำกลับไปใช้ใหม่ได้ นำขยะเศษใบไม้ กิ่งไม้ ไปจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แยกขยะเปียก ขยะอินทรีย์ มาหมักให้เกิดแก๊สชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ในครัวเรือน รวมถึงโรงเรียนและสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับความร่วมมือด้วยดีตลอดมา