LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา โอกาสของคนภาคเหนือ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง


ภาพประกอบข่าว

เป็นอีกก้าวย่างที่สำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาที่นับได้ว่าอยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศและภูมิภาคเอเชีย ในด้านการพัฒนาคุณภาพคน ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมด้วยหลักแนวคิดที่ต้องแกร่งด้วยคุณภาพทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคมประเทศ

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" มุ่งหวังที่จะขยายโอกาสทางการศึกษามายังภูมิภาค และว่าได้มีการพัฒนาศูนย์การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางมาอย่างต่อเนื่อง นับแต่ได้มีการมาจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้มีการพัฒนาศักยภาพทั้งบุคลากร อาคารและสถานที่ ในการรองรับทั้งนักศึกษาและการพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนอย่างมีมาตรฐานในระดับที่ไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต

ทำให้มองว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เมื่อ 20 ปีก่อน จนถึงปัจจุบัน ได้เปิดการเรียนการสอนในภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี รวม 4 คณะ ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม และวิทยาลัยสหวิทยาการ เปิดสอนในสาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มีโปรแกรมวิชาเอก 4 สาขา ได้แก่ สหวิทยาการจีนศึกษา สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา สหวิทยาการจัดการทรัพยากรทางสังคม และวัฒนธรรม และสหวิทยาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ และยังได้จัดการเรียนในระดับปริญญาโทคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิตด้วย ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ย้ำว่า

บัณฑิตทุกคณะและสาขาวิชา ที่ศูนย์ลำปาง มีคุณภาพ ที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าบัณฑิตที่ศึกจบจากธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หรือศูนย์รังสิต เพราะธรรมศาสตร์ตระหนักดีถึงคุณภาพทางวิชาการและความเป็นเลิศในทางวิชาการที่ได้ยึดถือมายาวนาน ถึง 79 ปี

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคและสนองตอบตลาดแรงงานที่นับวันจะขยายเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเริ่มจัดการเรียนการสอนในคณะและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงงาในในภูมิภาคนี้ ใน 2 คณะวิชา ประกอบด้วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จากนั้น ก็จะจัดการเรียนการสอนในคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ตามลำดับ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวอีกว่า ในปีนี้ จะเริ่มทำการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 5 ชั้น เพื่อรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาที่ว่านี้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท ทางมหาวิทยาลัย จัดงบประมาณเพื่อการนี้ 50 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนจากนายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อีก 100 ล้านบาท คาดว่าอาคารแห่งนี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ใน ปี 2558 โดยก่อนหน้านี้นายบุญชูฯ ได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการบริจาคที่ดิน เนื้อที่ 364 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา เขตพื้นที่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางและงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนรวมหลังแรก มูลค่ากว่า 62 ล้านมาแล้วสมัยเป็น รมช. คลัง และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ก็สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก 3 หลัง ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปศึกษาต่อถึงกรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 อย่างเต็มภาคภูมิ ตามเจตนารมย์การขยายโอกาสทางการศึกษามายังส่วนภูมิภาค และได้มีการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ย้ำว่า จังหวัดลำปาง เป็นศูนย์กลางทางภาคเหนือตอนบน ซึ่งเด็ก และเยาวชน ยังขาดโอกาสทางการศึกษาและมีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในส่วนกลางได้น้อยมาก ตนจึงได้ผลักดันให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มาแจ้งเกิดที่จังหวัดลำปาง และตนก็ได้เสียสละทุนทรัพย์และแนวคิดในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นที่จะต้องผลิตนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อป้อนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปพร้อม ๆ กันด้วย อีกทั้งเพื่อเป็นการต่อยอดให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบการศึกษาเข้มข้นและเดินไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตนก็ได้ตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา ซึ่งจะต่อยอดไปเป็นมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโอกาสต่อไป ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้ผู้ที่จบในระดับปริญญาตรี หากสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ โดยเงื่อนไขต้องกลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ด้าน นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาจัดการเรียนการสอนโดยตั้งที่ลำปางเป็นศูนย์กลางในภาคเหนือนั้น เป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ จ.ลำปาง ให้เข้มแข็ง และเป็นเมืองแห่งการศึกษามากยิ่งขึ้น เพราะจังหวัดลำปาง มีนักเรียนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเดินทางมาศึกษาที่ศูนย์แห่งนี้มากขึ้นทุกปี และว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เติบโตขึ้นมามากและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโอกาสทางการศึกษา ที่มาอยู่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชน และนักเรียน ที่ต้องการจะเข้าเรียน ตามระบบ ซึ่งตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก็ได้ผลิตนักศึกษาออกรับใช้สังคมไปแล้วเกือบ 2,000 คน และถือได้ว่าเป็นคนคุณภาพ ออกสู่สังคม ร่วมกันพัฒนาจังหวัดลำปาง และประเทศชาติสืบไป ขอแสดงความยินดีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมลงนามความตกลงเพื่อพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยนายบุญชู สนับสนุนเงิน 100 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 5 ชั้น เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งในฐานะจังหวัดลำปาง ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันแห่งนี้ตามการร้องขอ ในโอกาสต่อไปด้วย ผู้ว่าฯ ลำปางกล่าวในที่สุด

ก้าวย่างที่แข็งแกร่งนับจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ความเป็นเลิศตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่า “เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม เหลืองของเรา คือ ธรรมประจำจิต แดงของเรา คือ โลหิตอุทิศให้”

ข่าวโดย...เจตน์ อาริยะสมบัติ