LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา ลูกสนอบรม ยสร. ประจำปี ๒๕๕๖


ภาพประกอบข่าว

งานอานามัยโรงเรียนลำปางกัลยาณีร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำปาง จัดการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยมีตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้นให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๑๕๔ คน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การบริโภคอย่างปลอดภัย การดูแลสุขอนามัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรื่องเพศศึกษาในวัยเรียน ในการนี้ โรงเรียนลำปางกัลยาณีขอขอบคุณ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้