LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาลำปางกัลยาณีบุกทำ MOU ด้านการศึกษาถึงถิ่นแดนมังกร


ภาพประกอบข่าว

โรงเรียนลำปางกัลยาณีนำโดย นายธรณินทร์ เมฆศิริ พร้อมด้วย นายอนุศิษฎ์ ภูวเศรษฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนลำปางกัลยาณี , พ.ต.ท.ณฐพนธ์ มานพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี , นางมุกดา ท้วมเสม นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนลำปางกัลยาณี และคณะฝ่ายบริหารของโรงเรียน ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและทำการเซ็นสัญญา MOU ตามคำเชิญของทางมหาวิทยาลัย Southwest Forestry University ณ เมืองคุนมิง มณฑลยูนาน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 18-22เมษายน 2556 โดยเนื้อหาสาระเป้าหมายของการจัดประชุมและทำ MOU คือ สืบเนื่องจากสถาบัน Hanban เป็นสถาบันส่งเสริมการสอนภาษาจีน ได้จัดตั้งห้องเรียนขงจื่อให้แก่โรงเรียนลำปางกัลยาณีตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และได้จัดครูอาสาสมัครชาวจีนมาช่วยสอนปีละ 2-3 คน และเนื่องด้วยในปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนได้รับผลการตอบรับและความสนใจเป็นอย่างดีจากนักเรียนที่สนใจในภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น เพราะเตรียมความพร้อมสู่ความเป็น Asean ทางโรงเรียนจึงต้องแสวงหาแหล่งที่มาของครูจีน จึงได้ประสานไปยังสถาบัน Hanban และได้ร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัย Southwest Forestry University โดยการนำของ ดร. เจิ่งยี่ รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย และได้จัดทำ MOU กับทางมหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งครูและนักศึกษามาช่วยสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี และในส่วนของโรงเรียนลำปางกัลยาณีก็จะจัดส่งนักเรียนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Southwest Forestry University และจัดส่งครูไปอบรมประชุมสัมมนาด้านภาษาร่วมกันเป็นต้น โดยจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่นี้ไป.