LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม เทศบาลนครลำปาง ปลูกจิตสำนึกรักษ์แม่น้ำวัง


ภาพประกอบข่าว

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 32 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง เทศบาลเมืองพิชัยนักเรียน นักศึกษา แกนนำชุมชนและประชาชนทั่วไป สภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลนครลำปาง

นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจคุณภาพแม่น้ำวังของกรมควบคุมมลพิษพบว่าแม่น้ำวังในส่วนของจังหวัดลำปางตอนต้นก่อนเข้าพื้นที่เขตนครลำปาง จัดอยู่ในคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิดดินประเภทที่ 2 ในขณะที่โดยเฉลี่ยคุณภาพแม่น้ำวังที่ไหลผ่านพื้นที่นครลำปางทั้งหมดอยู่ในมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 แต่ช่วงที่น้ำไหลผ่านเขตนครลำปางซึ่งเป็นเขตเมืองคุณภาพน้ำวังเน่าเสียมากขึ้น ถูกจัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ถือว่ามีความสกปรกมาก เพราะมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินมี 5 ประเภท ประเภทที่ 1 มีคุณภาพดีที่สุด ใช้อุปโภคได้ ส่วนประเภทที่ 4 มีคุณภาพด้อยที่สุด ที่ผ่านมา เทศบาลนครลำปาง ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ออกสำรวจ และดำเนินการลอกลำน้ำแม่วัง กำจัดขยะเศษสิ่งปฏิกูลไปบ้างแล้ว โดยได้ประสานงานร่วมกับเขื่อนกิ่วลมให้ปล่อยน้ำเพื่อขจัดสิ่งสกปรกไปในระดับหนึ่งแล้ว

นายสุรทัศน์ กล่าวว่า เนื่องจากแม่น้ำวังจำเป็นต้องได้รับการบำบัดอย่างเร่งด่วน เพราะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การดำเนินงานต้องมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และที่สำคัญต้องบูรณาการการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน เพื่อจะได้เกิดความยั่งยืน การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก จึงมีความจำเป็นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการบำบัดฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำวังอย่างจริงจัง เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวนครลำปางที่ดีขึ้นต่อไป โดยในวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2556 นี้ เทศบาลนครลำปาง และองค์กรภาครัฐแลภาคประชาชน จำนวน 500 คน ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสัปดาห์พัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นแผนการดำเนินระยะต้น ภายใต้โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำวัง

โดยเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น ลอกลำน้ำ เก็บของในแม่น้ำวัง ตลิ่งและถนนสองฝั่งแม่น้ำวัง ซ่อมปะถนนสองฝั่งแม่น้ำ ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ ปลูกพืชชุ่มน้ำ และซ่องแซมราวกันตกและราวสะพาน เป็นต้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ร่วมกันพัฒนา รักษา ฟื้นฟู พัฒนาแม่น้ำวัง ตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีแผนการดำเนินงาน 3 ระยะ ได้แก่ แผนการดำเนินงานระยะต้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาวเพื่อให้แม่น้ำวังอยู่คู่จังหวัดลำปางอย่างยั่งยืนต่อไป.