LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาปฐมนิเทศ ละอออุทิศ ลำปาง ปฐมนิเทศน์


ภาพประกอบข่าว

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขาลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นพพร แพทย์รัตน์เป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรม มีการชี้แจงความเป็นมาของโรงเรียน และชี้แจงระเบียบต่างๆในการอยู่ร่วมกันของโรงเรียน พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคที่อาจเกิดขึ้นในเด็ก เพื่อป้องกันและร่วมกันระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน