LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษามร.สวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ได้รับการเชิญอบรมการให้บริการให้กับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา


ภาพประกอบข่าว

“อาจารย์ศิริกร โรจนศักดิ์” ได้รับเชิญจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน แคชเชียร์ รปภ. แม่บ้าน ของเซ็นทรัล ลำปาง ในหัวข้อ บริการอย่างไรจึงจะให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 – 11.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมเซ็นทรัล ลำปาง