LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวเด่นกฟผ.แม่เมาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 20 ปี 20 ล้านตัว สร้างรายได้สร้างอาชีพแก่ชุมชน


ภาพประกอบข่าว

กฟผ.แม่เมาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 20 ปี 20 ล้านตัว สร้างรายได้สร้างอาชีพแก่ชุมชน

กฟผ.แม่เมาะ นอกจากภารกิจหลักผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว การดูแลสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นสิ่งที่ กฟผ.แม่เมาะ ทำควบคู่กันเพื่อความสมดุลของธรรมชาติ

กฟผ.แม่เมาะ มีอ่างเก็บน้ำใหญ่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและระบายความร้อนคืออ่างเก็บน้ำแม่จางและอ่างเก็บน้ำแม่ขาม และยังมีอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อ่างห้วยคิงตอนบน อ่างห้วยคิงตอนล่าง ฝายท่าสี เป็นต้น

ในทุกๆปีแผนกตรวจสอบเขื่อนและอ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาและลำเลียงพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยสู่อ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับสมดุลประชากรสัตว์น้ำ อีกทั้งให้ชุมชนในพื้นที่มีรายได้เสริมจากอาชีพประมงโดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ข้อมูลถึงปี 2561 นับระยะเวลาได้ 20 ปี รวมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแล้ว 20,540,549 ตัว การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำของ กฟผ.แม่เมาะ จะใส่ใจทุกรายละเอียดอันดับแรกจะจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ให้ดำเนินการผลิตและอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนขนาดความยาว 5-7 เซนติเมตร เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการรอดตาย และในทุก 5 ปี จะตรวจสอบสภาวะการประมงเพื่อประเมินผลและอัพเดทข้อมูลในการปรับแผนการปล่อย ทั้งชนิดและปริมาณให้เหมาะสมกับสภาพนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำนอกจากนี้การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำยังเป็นอีกวิธีหนึ่งในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งน้ำที่ดีและมีคุณภาพเท่านั้นที่สัตว์น้ำจะอาศัยและเจริญเติบโตอยู่ได้ ถือเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอีกด้วย

นางอุไร เพชรพันธ์ ชุมชนบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ต.บ้านดง กล่าวว่า ทำอาชีพขายปลามานานกว่า 30 ปีแล้ว โดยจะมีชาวบ้านในชุมชนที่ทำอาชีพประมงนำปลามาส่งทุกวัน ส่วนมากจะเป็นปลานิล ปลายี่สก ปลาบึก ขนาดใหญ่สุดหนักถึง 100 กิโลกรัม ลูกค้ามีหลากหลายทั้งพนักงาน กฟผ.แม่เมาะ และผู้สัญจร นอกจากจะขายปลาสดๆแล้วยังมีปลาร้า และน้ำผึ้งอีกด้วย ต้องขอบคุณ กฟผ. ที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เปิดให้ชุมชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเข้ามาทำอาชีพประมงหารายได้ รู้สึกว่าโชคดีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ