LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะร่วมมือส่วนราชการเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่และถอดบทเรียนเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดความรู้สู่่ชุมชน


ภาพประกอบข่าว

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมมือส่วนราชการ เกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่ พร้อมถอดบทเรียนเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นายพนม บวรวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับ นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ, นส. ฐานิตา ธนาไกรกิติ ผู้ประสานงานด้านส่งเสริมการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยประจำภาคเหนือ, นายภาณุ อินทรวิจิตร เกษตรอำเภอ แม่เมาะ และ นส. ชญากร วงศ์อะถะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในโอกาสร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวโครงการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ แปลงนาสาธิตศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้ผลผลิตเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวพันธุ์ กข.43 โดยในวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้เกี่ยวข้าวพันธุ์ กข.43 ได้ผลผลิตจำนวน 190 กิโลกรัม นำไปต่อยอด โดยเก็บไว้ขยายพันธุ์ในแปลงนาสาธิตศูนย์ชีววิถีฯ และแจกจ่ายให้กับเครือข่ายเกษตรกรของศูนย์ชีววิถีฯ ทั้ง 5 ตำบลของเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะ อีกทั้งศูนย์ชีววิถีฯ จะถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมการปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช เผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนได้นำไปปรับใช้กับพื้นที่ทางการเกษตรของตนเองต่อไป