LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาเด็กอัสสัมชัญลำปางสร้างชื่อ คว้ารางวัลอันดับที่ 3 ของโลก การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ


ภาพประกอบข่าว

“นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (อันดับที่ 3 ของโลก) การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ World Robot Olympiad 2018 (WRO 2018 วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีให้กับ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ World Robot Olympiad 2018 ซึ่งในการแข่งขันดังกล่าวในครั้งนี้โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางสามารถคว้ามาได้ถึง 3 รางวัล 3 จากทีมที่เข้าร่วมแข่งขันร่วม 100 กว่าประเทศจากทั่วโลก

ทีม ACL_Phatom 02 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (อันดับที่ 3 ของโลก) จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 104 ทีม

- เด็กชายณฐกร ไวประเสริฐ

- เด็กหญิงศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข

- เด็กหญิงอชิมา ภูวเศรษฐ

ทีม ACL Robot Academy 04 ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ของโลก รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

- เด็กชายปัณณวิชญ์ ปิงฟอง

- เด็กชายยงยศ ปีบ้านใหม่

- เด็กชายสุดที่รัก เอี่ยมสุข

ทีม ACL-01 ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 106 ทีม

- เด็กหญิงอนัญญา ตันตระกูล

- เด็กหญิงณัชชา สุขเกษม

- เด็กชายเขมินท์ พินิตเกียรติสกุล

ผู้ควบคุมทีม

1. มาสเตอร์อรรถพล ชื่นกุล

2. มาสเตอร์ศมา ชื่นกุล

3. มาสเตอร์พลชญาสิทธิ์ อกผาย

Robotics School แห่งแรกและแห่งเดียวในลำปาง

โรงเรียนเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ยุค Thailand 4.0 และยุค AI (Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์) ซึ่งมีแนวโน้มว่าปัญญาประดิษฐ์ จะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงาน และการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก โรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเริ่มพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการเปิดสอนวิชา Robotics ทุกระดับชั้น ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบการต่อหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อบังคับหุ่นยนต์ให้ทำงาน เป็นการฝึกนักเรียนให้รู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นเหตุเป็นผลผ่านความคิดเชิงตรรกะ

ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เปิดดำเนินการสอนสืบเนื่องมาโดย “ภารดาคณะเซนต์คาเบรียล” ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้เยาวชนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีหลักศาสนาเป็นแนวทางให้ประพฤติตนเป็นคนดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเป็นลำดับที่ 7 จาก 19 สถาบันการศึกษาได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ชื่อว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2502 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2501 มี “ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด” ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน“ความรู้คู่คุณธรรม”

วิสัยทัศน์ โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตที่มีมาตรฐานสากล

อัตลักษณ์

1. ยึดมั่นในสัจธรรม 2. มีวิริยะ อุตสาหะ 3. รับผิดชอบต่อสังคม

เอกลักษณ์ วินัยดี มีคุณธรรม เลิศล้ำภาษา

ปรัชญาของโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มีปรัชญาแนวทางในการให้การศึกษา ดังนี้ จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริงและการเข้าถึงการธรรมอันสูงสุด อันเป็นบ่อเกิดของชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องการทำงาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ ดังปณิธานของโรงเรียนที่ว่า “LABOR OMNIA VINCIT”

การรู้จักสัจธรรมความจริง หมายความว่า จุดมุ่งหมายสำคัญของชีวิตทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคือ การเข้าถึงความจริงแท้ของชีวิตที่ว่าชีวิตของคนเรามีช่วงระยะเวลาที่ไม่เท่ากันมีวันที่ต้องดับสูญจึงต้องใช้ชีวิตของตนเองเพื่อนำพาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และผู้อื่นอย่างเต็มที

“การเข้าถึงธรรมอันสูงส่ง อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต” หมายถึง การจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา ที่แต่ละคนยึดถืออย่างดียิ่งตลอดชีวิตของตนเอง ทั้งนี้นอกจากจะเข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนาของตนเองแล้ว ยังรวมถึงการแสดงออกในด้านคุณธรรมและจริยธรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันอันเป็นพื้นฐานที่ดีของสังคมไทย อาทิ เช่น ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความเมตตากรุณา การประหยัด เป็นต้น

“LABOR OMNIA VINCIT” เป็นภาษาละติน หมายความว่า “LABOR CONGUERS ALLTHINGS” คือ การจัดการศึกษาของโรงเรียน นอกจากเน้นคุณธรรมและจริยธรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้วทางโรงเรียนได้เน้นพิเศษในด้านการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าและการเรียนรู้ความสุขที่ได้จากความมานะอดทนและพากเพียรพยายามในตัวนักเรียนตลอดไปจนตลอดชีวิตซึ่งสอดคล้องกับความต้องการเนื่องตลอดชีวิต อันจำเป็นต้องมีคุณสมบัติของความวิริยะอุตสหะดังกล่าว

1.Robotics School แห่งแรกและแห่งเดียวในลำปาง

โรงเรียนเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ยุค Thailand 4.0 และยุค AI (Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์) ซึ่งมีแนวโน้มว่าปัญญาประดิษฐ์ จะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงาน และการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก โรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเริ่มพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการเปิดสอนวิชา Robotics ทุกระดับชั้น ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบการต่อหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อบังคับหุ่นยนต์ให้ทำงาน เป็นการฝึกนักเรียนให้รู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นเหตุเป็นผลผ่านความคิดเชิงตรรกะ

2.Bilingual School โรงเรียนสองภาษา แห่งแรก และแห่งเดียวในลำปาง

โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองทุกห้องเรียน และทุกระดับชั้น โดยผ่านการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการจากหลากหลายสาระวิชา เช่น Science, Math, Social Studies, English, Value Education ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากครูไทยและครูชาวต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และจัดการเรียนการสอนกับให้ผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ทุกห้องเรียนและทุกระดับชั้น เพื่อรองรับการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน และการเป็นพลโลกในอนาคตโรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาสมอง ทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ผ่านการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนดนตรีได้หลากหลายตามความชอบ หรือตามความถนัด ทั้งกีตาร์ กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส ไวโอลีน เปียโน อูคูเลเล่ กลองชุด ดนตรีไทย ขับร้องประสานเสียง เต้นรำ จากครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์สอบวัดมาตรฐานด้านดนตรี จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดการศึกษา ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

1.โครงการห้องเรียน Smart TECH

เปิดรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองเพิ่มเติม ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้รายวิชา Robotics เพิ่มมากขึ้นจากห้องเรียนปกติ การเรียนรู้ผ่านรูปแบบการบูรณาการ STEM Education (Science, Technology, Engineering, Mathematics) รวมไปถึงการส่งเสริม และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผ่านการใช้เทคโนโลยี อาทิ การนำ IPAD เข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

2.โครงการห้องเรียน CEP

เปิดรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้อยู่ในบรรยากาศการสื่อสารภาษาอังกฤษตลอดทั้งวันโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชากับครูต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และลูกเสือ) นักเรียนจะมีทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในเชิงวิชาการในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้ นักเรียนจะได้รับการประเมินมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษทุกช่วงชั้น จากศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Using English as a medium of instruction) ในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ อีกทั้งมุ่งเน้นการพัฒนา นักเรียนให้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ด้วยการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมสุนทรียด้านดนตรี และกีฬาตามความถนัด เพื่อสร้างความสมดุลให้กับสมองซีกซ้าย – ขวา

ระดับปฐมวัย

จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนแบบบูรณาการผ่านการเรียนแบบเพลิน (Plearn = Play + Learn) โดยนักเรียนได้รับความรู้คู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลิน การเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ในชั้นอนุบาล 2 - 3 ยังเปิดห้องเรียน CEP (Comprehensive English Program) เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ และครูไทยที่ได้ศึกษาเพิ่มเติมยังต่างประเทศ มุ่งอบรมสั่งสอนให้เด็กมีความงอกงามทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาอย่างเหมาะสมกับวัย รวมทั้งเพิ่มเติมทักษะกระบวนการคิดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จากประสบการณ์ตรง มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนได้รับความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจจากคุณครูในการสอน การดูแลเอาใจใส่เด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด ได้รับการตรวจร่างกายเป็นประจำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง อีกทั้งการตรวจและดูแลสุขภาพเบื้องต้นจากคุณครูทุกวัน