LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมน.ศ.ธรรมศาสตร์ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมระดับประเทศ


ภาพประกอบข่าว

นักศึกษาธรรมศาสตร์ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมจากโจทย์ที่เป็นปัญหาจริงภายใน 24 ชั่วโมง (24 Hours of Innovation Thailand 2018 : National Competition)

ทีมนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมจากโจทย์ที่เป็นปัญหาจริงภายใน 24 ชั่วโมง ระดับประเทศ (24 Hours of Innovation Thailand 2018 : National Competition) คว้าเงินรางวัล จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ท. 102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และได้เป็นทีมตัวแทนของประเทศไทย ไปแข่งขันแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมที่ประเทศแคนนาดา ในปี 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีชนา เจริญเนตร อาจารย์ประจำสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีมนักศึกษาที่เข้าแข่งขันฯ กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต้องขอแสดงยินดีกับทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมจากโจทย์ที่เป็นปัญหาจริงภายใน 24 ชั่วโมง ระดับประเทศ (24 Hours of Innovation Thailand 2018 : National Competition) ซึ่งถือว่าเป็นทีมที่สามารถนำเสนอไอเดียได้ดี และตอบโจทย์กรรมการมากที่สุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีชนา เจริญเนตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนที่ทีมนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และได้เป็นทีมตัวแทนของประเทศไทย ไปแข่งขันแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมที่ประเทศแคนนาดา ในปี 2019 นั้น ทีมดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมจากโจทย์ที่เป็นปัญหาจริงภายใน 24 ชั่วโมง จากการ แก้โจทย์ คือ “ทำอย่างไรให้คนไทยทุกคนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเองได้อย่างยั่งยืน และไม่พึ่งแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากที่อื่น” เอาชนะผู้เข้าแข่งขันระดับภูมิภาค จำนวน 134 คน จาก 6 มหาวิทยาลัย การแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งครั้งนั้น ทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับโจทย์ คือ “ทำอย่างไรจึงจะ ทำให้ E-Waste สามารถนำไปใช้ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าในการเกษตรของประเทศไทย” และทีมจากวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับโจทย์เดียวกันกับทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยทั้ง 3 ทีม ที่กล่าวมาข้างต้น ได้เป็นตัวแทนทีมภาคเหนือ ในการเข้าแข่งขันในระดับประเทศ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ท. 102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ผู้มอบโจทย์และสนับสนุนการแข่งขันการ ได้แก่ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท DAICAL บริษัท IT จาก ASRock Apacer Cooler Master AMD และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อาจารย์จำลอง สุวรรณชาติ หัวหน้าสาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ศูนย์ลำปาง กล่าวว่า การแข่งขันการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมจากโจทย์ที่เป็นปัญหาจริงภายใน 24 ชั่วโมง ระดับประเทศ (24 Hours of Innovation Thailand 2018 : National Competition) เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มาฝึกฝนและเสริมสร้างศักยภาพ ด้านกระบวนการคิดในเชิงนวัตกรรม ผ่านการแข่งขัน ว่าจะสามารถแก้ปัญหาตามโจทย์ได้จริง ภายใน 24 ชั่วโมง หรือไม่ ทั้งนี้ ยังช่วยพัฒนาเครือข่ายคณาจารย์หรือบุคลากรภาคการศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมเสริมทักษะด้านนวัตกรรม และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

จึงขอเชิญชวนทุกท่านมอบกำลังให้ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ทีมตัวแทนของประเทศไทย ไปแข่งขันการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมจากโจทย์ที่เป็นปัญหาจริงภายใน 24 ชั่วโมง ที่ประเทศแคนนาดา ในปี 2019 โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/24hinnovationth