LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษาให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์ลำปาง กว่า 1ล้านบาท


ภาพประกอบข่าว

นายบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษามากกว่า 1 ล้านบาท ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจาก “นายบุญชู ตรีทอง” อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จำนวน 41 ทุน และมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี จำนวน 6 ทุน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,028,900 (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นายบุญชู ตรีทอง ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 สำหรับค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษา 1/2561 จำนวน 41 ทุน เป็นจำนวนเงิน 958,900 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นอกจากนี้ นายบุญชู ตรีทอง ยังได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 20,000 บาท ให้กับนายกิตติชัย หน่อเทพ ที่ทำเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.50

มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 10,000 บาท จำนวน 5 ทุน สำหรับผู้ที่ทำเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,028,900 (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ได้กับ

1.นายณัฐภัทร ตั้งนิยม

2.นายปรีชา เพียนจันทร์

3.นางสาวศิรินยาภรณ์ ต๊ะสุทา

4.นายชานนท์ จันเป็ง

5.นายวัชระพงษ์ สุขพรรณ์ ที่

นายบุญชู ตรีทอง กล่าวว่า ทุนการศึกษาที่มอบให้นี้ เป็นทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน สนับสนุนทุกปี โดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อช่วยพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ให้มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงอยากให้นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนฯ มุ่งมั่นและตั้งใจเรียน ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธี และกล่าวขอบคุณนายบุญชู ตรีทอง ที่มามอบทุนการศึกษาฯ ในวันดังกล่าวด้วย