LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมพ่อเมืองลำปาง ลงพื้นที่


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา "นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม" ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่อำเภองาว เพื่อพบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบาย/โครงการสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน/ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และร่วมกับนายอำเภองาว/ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์การประกอบอาชีพ ตามโครงการ “ลำปางปันสุข” ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ซึ่งมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)ในพื้นที่อำเภองาว ซึ่งใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ปฏิบัติการ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) โดยมีภาระกิจต่างๆดังนี้

- ร่วมกับ ผู้นำท้องที่และแกนนำเกษตรกรรุ่นใหม่"ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์" เยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านร่องเห็ดพัฒนา ตำบลบ้านแหง ซึ่งทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ อาทิ การปลูกข้าว มะนาว ลำใย มะม่วง เลี้ยงปลา ไก่ พร้อมทั้งพบปะราษฎร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2561 ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

- ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเห็ดพัฒนา ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

- ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านร่องเห็ด ตำบลบ้านแหง ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

- เยี่ยมชมฟาร์มกุ้งก้ามกราม บ้านแหงใต้ ตำบลบ้านแหง ของ นายนัฏฐากรต์ ด่านตระกูล (เบอร์โทร 087 - 3573526) พร้อมทั้งประสานประมงจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง และขยายผลให้เกษตรกรผู้ที่สนใจ

- ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรเพื่อทำลานค้าชุมชน บ้านแหงใต้ ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

- เยี่ยมบ้าน พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์เสกสรร แดงใส จิตอาสาป้องกันไฟป่า/สร้างฝายชะลอน้ำ และผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง เกี่ยวกับการดูแลเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ส่งเสริมวนเกษตร เกษตรปลอดภัย ปลูกไม้เศรษฐกิจ สร้างฝายชลอน้ำ ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

- เยี่ยมชมแปลงสับปะรดไร่แม่หวาน ในพื้นที่บ้านใหม่ธาณนี ตำบลบ้านหวด ของ นายสรรพรัตน์ กวาวสนั่น (เบอร์โทร 099 - 2373873) ซึ่งมีการปลูกสับปะรดพันธุ์ภูแล ส่งโรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งออกต่างประเทศ รวมทั้งยังมีการจ้างงาน สร้างรายได้ให้แก่นักเรียน และผู้ยากไร้

- ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านบ้านใหม่ธานี ซึ่งใช้งบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน