LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมคณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ภาพประกอบข่าว

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างทักษะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างทักษะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 256

ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกำหนดเป้าหมายและดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุมตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยจึงทำประกาศกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ

คุณลักษณะที่ 1 ทักษะการทำงาน

คุณลักษณะที่ 2 ความรู้

คุณลักษณะที่ 3 ทักษะทางสังคม

คุณลักษณะที่ 4 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ทางคณะฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักทักษะทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทักษะทางด้านพืชศาสตร์และภูมิทัศน์ ทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ ทักษะทางด้านประมง และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการพูดในที่ชุมชน ซึ่งเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถได้อย่างดี

สำหรับนักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนของพื้นที่ลำปาง ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านต่อไป รองคณบดีฯกล่าวในตอนท้าย