LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมมทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ม.เชียงใหม่ฝึกอบรม การทำข้าวกล้องงอก


ภาพประกอบข่าว

มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวกล้องงอก

ด้วยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวกล้องงอก ซีเรียลบาร์ข้าวพองผสมธัญพืช เต้าฮวยข้าวสังข์หยดฟรุตสลัด ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ประมาณ 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำข้าวกล้องงอก ซีเรียลบาร์ข้าวพองผสมธัญพืช และเต้าฮวยข้าวสังข์หยดฟรุตสลัด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะนำไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้กับชุมชนต่อไป