LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ลงตรวจพื่นที่หลังผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเอกสาร


ภาพประกอบข่าว

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 ลงพื้นที่ตรวจประเมินเทศบาลนครลำปาง หลังผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเอกสาร

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับนายบรรจง วรรณสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 และคณะ ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เพื่อตรวจประเมินพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานและดูข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อจัดลำดับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน Green City โดยกล่าวว่า ความสุขของประชาชนในพื้นที่ถือเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการเทศบาลนครลำปาง ซึ่งที่ผ่านมาเรามีความพยายามดำเนินงานในทุกมิติให้ครบถ้วน โดยมุ่งเน้นการพัฒนามากกว่ารางวัล จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครลำปางอย่างเต็มที่

นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลนครลำปาง กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลนครลำปางที่เกี่ยวข้องกับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนใน 4 มิติ คือ มิติที่ 1 เมืองอยู่ดี มิติที่ 2 คนมีสุข มิติที่ 3 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน มิติที่ 1 เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี โดยทั้ง 4 มิติดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบที่สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้

ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้คำแนะนำ และชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนในการดำเนินงานของเทศบาลนครลำปางในห้องประชุมแล้ว จึงได้พื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียปลายท่อ แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นนวัตกรรมของเทศบาลนครลำปาง และยังได้เยี่ยมชมการเลี้ยงปลาตามภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “โข่ปลาแม่น้ำวัง" ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ชุมชนเจริญประเทศ