LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมองคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ จ.ลำปาง


ภาพประกอบข่าว

องคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือที่ ที่ลำปาง พร้อมเยี่ยมประชาชน ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเยี่ยมราษฎรรับทราบความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคการประกอบอาชีพ และการใช้ประโยชน์จากโครงการ พร้อมกันนี้ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการต่างๆ ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ มีการขับเคลื่อนตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมกันนี้ได้ปล่อยปลารากกล้วย 500 ตัว ยี่สกไทย 50,500 ตัว ปลาบึก 19 ตัว ปลานวลจันทร์ 50,000 ตัว กุ้งก้ามก้าม 2,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 103,019 ตัว และปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นที่ระลึก

สำหรับ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2523 โดยในปี 2554 กรมชลประทานได้ก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ำ ซึ่งมีความยาวรวมทั้งสิ้น ประมาณ 30 กิโลเมตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 เมื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร จํานวน 18,000 ไร่ในตําบลแม่พริก และตําบลแม่ปุ ครอบคลุมพื้นที่ 9 หมู่บ้าน 1,475 ครัวเรือน รวมถึงการอุปโภค-บริโภคในช่วงหน้าแล้ง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เกษตรกรสามารถวางแผนและเพาะปลูกได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

จากนั้นในช่วงเวลา 15.00 น. องคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางไปยังสำนักชลประทานที่ 2 เพื่อเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งมีทั้งสิ้นจำนวน 117 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 114 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 97 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 5 โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม 12 โครงการ (อ่างเก็บน้ำ 93 โครงการ ฝาย 19 โครงการ พัฒนาระบบส่งน้ำ 2 โครงการ กระจายอยู่ในพื้นที่ 13 อำเภอ โดยประชาชนได้รับประโยชน์ 32,595 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ พื้นที่รวม 180,005 ไร่ ทั้งนี้มีการบริหารจัดการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ทั้งขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด องการบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส่วนที่เกินขีดความสามารถ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงาน กปร. และ กรมชลประทาน หรือหน่วยงานอื่นๆ

สำหรับการนำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวการพัฒนา สืบเนื่องมาจากที่รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ การบูรณาการขับเคลื่อน การพัฒนาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557-2560 จังหวัดลำปางมีหมู่บ้านเป้าหมาย 272 หมู่บ้าน คิดเป็น 25 % ของหมู่บ้านทั้งหมด ที่มีอยู่ 932 หมู่บ้าน โดยดำเนินการพัฒนาตามกรอบโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มาตั้งแต่มีงบประมาณ 2558 ในด้านการอบรม GIS ให้กับผู้นำ 932 หมู่บ้าน การพัฒนาอาชีพ และทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง