LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ แจงสื่อฯ EHIA (ง.) ผ่าน ดี่เดย์ 13 พ.ย. 2561 MMRP1 พร้อมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD)


ภาพประกอบข่าว

ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ยืนยัน การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโครงการ หรือหน่วยงานของรัฐผู้อนุญาตโครงการ (ง.) ผ่าน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สรุปความเห็นฯ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ขั้นตอนสุดท้ายรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ กลางเดือน พฤศจิกายน 2561 MMRP 1 เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ทันที

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องล้อมรัก ณ บ้านแม่รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสื่อมวลชน จ. ลำปาง ถึงความคืบหน้าโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ของโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (MMRP1) โดยมี “ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์” ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้ให้ข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ กล่าวถึงความสำคัญของกระบวนการดังกล่าวว่า “หลังจากโครงการขยายกระบวนการผลิตโรงไฟฟ้า ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (MMRP1) ได้ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ในขั้นตอนการรับความคิดเห็นต่อขอบ เขตการศึกษา (ค.1) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 และขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (ค.2) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560

ตลอดจนการทบทวนร่างรายงาน EHIA (ค.3) ที่จัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2560 แล้ว ซึ่งรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ถูกนำไปเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตลอดจนให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ได้มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือ การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโครงการ หรือหน่วยงานของรัฐผู้อนุญาตโครงการ (ง.) ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม นี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ มีสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ สผ. จะสรุปความเห็นฯ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ก่อนเข้าสู่กระบวนการสุดท้าย คือการพิจารณาอนุมัติโครงการโดยคณะรัฐมนตรี เพื่อให้โรงไฟฟ้าทดแทนฯ สามารถเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ได้ตามแผนงานภายในเดือนพฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ (ง.) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม หรือศึกษาข้อมูลโครงการฯ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ที่ www.erc.or.th/EHIA หรือลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเอง ได้ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ว่าการ อ.แม่เมาะ และ ทต.แม่เมาะ ในวันและเวลาราชการ