LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมมทร.ล้านนา ลำปาง จับมือภาคเกษตรกร วางแผนการผลิตสับปะรดอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก


ภาพประกอบข่าว

22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการผลิตสับปะรดอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ประจำปี 2561 ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ผู้แทนเกษตรกรและคณะทำงานพืชสับปะรด ณ ห้องประชุม กองการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการผลิตสับปะรดพันธุ์ใหม่ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า การผลิตสับปะรดเพื่อการส่งออก เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ภาคเหนือ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยไปสู่นักจัดการระบบนิเวศเกษตรอุตสาหกรรม โดยนำร่อง 5 พืช 5 จังหวัด ประกอบด้วย กล้วยหอม สับปะรด (MD2) มะม่วงน้ำดอกไม้ ขิง และกระเจี๊ยบเขียว ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร เป็นที่ปรึกษาด้านพืชสับปะรด โดยการประชุม ในครั้งนี้เป็นการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีมงานและคุณกฤษณะ สิทธิหาญ ประธานเกษตรกร แปลงใหญ่ กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด

การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือเบื้องต้นด้านการจัดทำพันธุ์ และวางแผนการผลิตจากต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกต่อไป