LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมเทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก


ภาพประกอบข่าว

ใครที่ชอบถ่ายรูป "ต้องห้าม...พลาด" เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายในงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก "101 ปี ขัวหลวงรัษฎา"

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กำหนดจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2561 “101 ปี ขัวหลวงรัษฎา” เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเศกและพื้นที่โดยรอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวลำปางในอดีตให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของสะพานรัษฎาภิเศก ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สะพานรัษฎาภิเศกให้คงอยู่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนครลำปางสืบไป

โดยกำหนดจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายสะพานรัษฎาภิเศก เพื่อรวบรวมภาพของสะพานรัษฎาภิเศก สำหรับเป็นองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของลำปาง ส่งเสริม กระตุ้นให้ชาวลำปางและนักท่องเที่ยวได้รู้จักประวัติความเป็นมาของสะพานฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ความงดงามของสะพาน ซึ่งจะก่อให้เกิดจิตสำนึกรัก หวงแหน และอนุรักษ์สะพานฯ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยภาพถ่ายอันถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลำปางเป็นที่รู้จักแพร่หลายและปรากฏสู่สายตาสาธารณชน