LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดประชุมการจัดทำแผนงานโครงการประจำปี 2562


ภาพประกอบข่าว

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รอง ผวจ.ลำปาง และรองประธาน คพรฟ.คนที่ 1 เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนงานประจำปี พ.ศ.2562 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (รองประธาน คพรฟ.คนที่ 1) ซึ่งให้เกียรติมา เป็นประธานในพิธีประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนงานประจำปี พ.ศ.2562 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง แล้วยังมี โดยมี นายพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 1 (เชียงใหม่) กรรมการและเลขานุการ คพรฟ. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการ ส่วนราชการท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.) คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) ผู้แทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผู้แทนประชาชน พร้อมทั้งสื่อมวลชนในจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมในครั้งยี้ด้วย

ในการประชุมดังกล่าวในครั้งนี้นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนในทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และหารือในการจัดทำแผนงานโครงการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2562 แล้วประธานในที่ประชุมยังได้แนะนำตัว หัวหน้าสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯคนใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ผวจ.ลำปางคือ พล.ตำรวจตรี สมพงษ์ สวนคร้ามดี

ปฏิทินในการจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปี 2562 มีดังนี้

มกราคม 2561 ประชุม คพรฟ. กำหนดแนวทางการพิจารณาโครงการ และประชุมชี้แจงการนำเสนอโครงการให้ผู้เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติการทำประชาคม

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 จัดทำและเสนอโครงการต่อสำนักงานกองทุนฯ

เมษายน 2561 คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ

พฤษภาคม 2561 คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานโครงการชุมชน พิจารณาจัดทำแผนงานประจำปี เสนอ คพรฟ.

มิถุนายน 2561 คพรฟ. พิจารณาแผนงานประจำปี 2562 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

กรกฎาคม 2561 เสนอแผนงานโครงการชุมชนให้ กกพ.