LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมขอใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯขุดสระฝนตกหนักแต่ไร้น้ำ ใคร..? จะให้คำตอบ


ภาพประกอบข่าว

อำเภอเถินของบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ขุดสระเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง กรรมการออกตรวจเยี่ยมโครงการในช่วงฤดูฝนแต่ไม่มีน้ำในสระ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ นำโดย “นายวิวัฒน์ ปินตา” ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนอกพื้นที่ ที่ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนฯ ในพื้นที่ อำเภอเถิน

การใช้เงินของกองทุนฯมีทั้งที่ใช้ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยตรง และนอกพื้นที่อำเภอแม่เมาะอีกหลายๆโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการที่อยู่นอกพื้นที่จะต้องนำเสนอและผ่านการกลั่นกรองจากนายอำเภอมาก่อน โดยจะใช้งบประมาณจำนวน 10% ของงบประมาณที่ กฟผ.จ่ายให้กับกองทุนในแต่ละปี จำนวนเงินผันตามหน่วยการผลิตคือ 2 สตางค์ / หน่วย ปัจจุบัน ผลิตได้ 18000 หน่วย คิดเป็นเงิน 360 ล้านบาท เท่ากับว่าใช้สำหรับโครงการนอกพื้นที่ถึง 36 ล้านบาทต่อปี

โครงการขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อไว้ใช้ในหน้าแล้ง มีพื้นที่ดำเนินโครงการอยู่บริเวณหลังที่ทำการอำเภอเถิน (แห่งใหม่) บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ในอำเภอเถิน ในวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เป็นเงินจำนวน 207,900 บาท (สองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ลักษณะของโครงการขุดเป็นสระเก็บกักน้ำขนาดปากสระกว้างเฉลี่ย 40 เมตร ยาว 50 เมตร ก้นสระกว้างเฉลี่ย 32 เมตร ยาว 42 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 4,968 ลบ.เมตร มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการชุมชน ที่ดำเนินโครงการโดยส่วนราชการ โดยคณะกรรมการ คพรฟ.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พิจารณาเห็นชอบเพื่อบรรจุในแผนงานประจำปี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559

ตามชื่อโครงการที่นำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อไว้ใช้หน้าแล้ง สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอเถิน แต่จากที่ได้ลงพื้นตรวจเยี่ยมชมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ ไม่พบมีน้ำอยู่ในสระแม้แต่น้อย จึงขอตั้งขอสังเกตว่า การขุดสระเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้งดังกล่าวมีนัยอะไรแอบแฝงหรือไม่ เพราะตามที่ได้เห็นบริเวณรอบๆโครงการที่ขุดสระ ไม่มีทางน้ำไหลจากลำห้วยหรือที่อื่นใดที่จะทำให้น้ำไหลลงในสระที่ขุดได้ คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์กองทุนฯชุดดังกล่าวลงตรวจเยี่ยมโครงการในวันที่ 22 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงระยะเวลาที่มีมรสุมและพายุพัดผ่านในภาคเหนือตอนบนซึ่งทำให้ในหลายๆพื้นที่ในจังหวัดลำปางเกิดน้ำท่วม แต่สระที่ขุดเพื่อเก็บกักน้ำดังกล่าวกลับไม่มีน้ำในสระเลย และที่อยากจะตั้งข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ปริมาณดินที่ขุดจำนวน 4,968 ลบ.เมตร นั้นหายไปไหนถ้าขุดขึ้นมาแล้วเอามากองเพื่อทำพนังบริเวณรอบๆขอบสระจะต้องมีปริมาณที่มากกว่าที่เห็นไนปัจจุบัน หรือว่ามีการทำโครงการก่อสร้างอื่นๆขึ้นมาแล้วต้องการหาดินเพื่อไปถม จึงได้เกิดโครงการขุดสระนี้ตามมา สระดังกล่าวจะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งตามชื่อโครงการได้อย่างไร ในเมื่อ ผ่านมา 1 ปีและวันที่คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์กองทุนฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป็นช่วงฤดูฝนยังไม่มีน้ำให้เห็นเลย แล้วใคร...? ละที่จะให้คำตอบกับโครงการนี้

ในส่วนนี้ก็ต้องฝากไปถึงคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการนอกพื้นที่ ควรต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้และความสัมฤทธิ์ผลของโครงการที่นำเสนอเข้ามาขอใช้งบประมาณจากกองทุนฯ ด้วยว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ให้การสนับสนุนไปหรือไม่เพียงใด...