LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมอนุกรรมการ ปชส.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯเยี่ยมชมโครงการนอกพื้นที่


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ นำโดย “นายวิวัฒน์ ปินตา” ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนอกพื้นที่ ที่ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนฯ

ตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนา หรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 และ พรบ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ 2550 กฟผ.จะต้องจ่ายให้กองทุนฯปีละประมาณ 360 ล้านบาท (จำนวนเงินผันตามหน่วยการผลิตคือ 2 สตางค์ / หน่วย ปัจจุบัน ผลิตได้ 18000 หน่วย) เพื่อนำไปพัฒนาตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

การใช้เงินของกองทุนฯมีทั้งที่ใช้ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยตรง และมีการใช้เงินกองทุนฯสำหรับโครงการต่างๆนอกพื้นที่อำเภอแม่เมาะอีกหลายๆโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการที่อยู่นอกพื้นที่จะต้องนำเสนอและผ่านการกลั่นกรองจากนายอำเภอมาก่อน โดยจะใช้งบประมาณจำนวน 10% ของงบประมาณที่ กฟผ.จ่ายให้กับกองทุนในแต่ละปี

จากการได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการซึ่งได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนฯไปแล้วนั้น ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจำนวน 5 โครงการดังนี้

1.โครงการก่อสร้างฝายหลวงกั้นลำน้ำ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

มีพื้นที่ดำเนินโครงการในพื้นที่ บ้านนาปราบ หมู่ที่ 3 และบ้านนาไม้แดง หมู่ที่ 6 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ในวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เป็นเงินจำนวน 332,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2560 โดยลักษณะของโครงการสร้างเป็นฝายน้ำล้น ขาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ผลจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการดังกล่าวปรากฏว่าฝายล้ำล้นทั้ง 2 จุดถูกน้ำกัดเซาะพังใช้งานไม่ได้

2.โครงการขุดสระเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

พื้นที่ดำเนินโครงการอยู่บริเวณหลังที่ทำการอำเภอเถิน (แห่งใหม่) บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ในอำเภอเถิน ในวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เป็นเงินจำนวน 207,900 บาท (สองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ลักษณะของโครงการขุดเป็นสระเก็บกักน้ำขนาดปากสระกว้างเฉลี่ย 40 เมตร ยาว 50 เมตร ก้นสระกว้างเฉลี่ย 32 เมตร ยาว 42 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 4,968 ลบ.เมตร มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 รวมระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

จากที่ได้ลงพื้นตรวจเยี่ยมชมโครงการในครั้งนี้ ขอตั้งขอสังเกตว่า การขุดสระเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้งดังกล่าวมีนัยอะไรแอบแฝงหรือไม่ เพราะตามที่ได้เห็นบริเวณรอบๆโครงการที่ขุดสระ ไม่มีทางน้ำไหลจากลำห้วยหรือที่อื่นใดที่จะทำให้น้ำไหลงในสระที่ขุดได้ คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์กองทุนฯชุดดังกล่าวลงตรวจเยี่ยมโครงการในวันที่ 22 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงระยะเวลาที่มีมรสุมและพายุพัดผ่านในภาคเหนือตอนบนซึ่งทำให้ในหลายๆพื้นที่ในจังหวัดลำปางเกิดน้ำท่วม แต่สระที่ขุดเพื่อเก็บกักน้ำดังกล่าวกลับไม่มีน้ำในสระเลย และที่อยากจะตั้งข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ปริมาณดินที่ขุดจำนวน 4,968 ลบ.เมตร นั้นหายไปไหนถ้าขุดขึ้นมาแล้วเอามากองเพื่อทำพนังบริเวณรอบๆขอบสระจะต้องมีปริมาณที่มากว่าที่เห็นไนปัจจุบัน หรือว่ามีการทำโครงการก่อสร้างขึ้นมาแล้วต้องการหาดินเพื่อไปถม จึงได้เกิดโครงการขุดสระนี้ตามมา สระดังกล่าวจะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งตามชื่อโครงการได้อย่างไร ในเมื่อ ผ่านมา 1 ปีและวันที่คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์กองทุนฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป็นช่วงฤดูฝนยังไม่มีน้ำให้เห็นเลย

3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านหลวงพัฒนา หมู่ 15 ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

พื้นที่ดำเนินโครงการ ถนนห้วยผาหมี – ห้วยผักหละ หมู่ที่ 15 ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง อาทิเช่น บ้านจำค่า บ้านห้วยเดื่อพัฒนา บ้านเมาะพัฒนา และบ้านทรายทอง ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตโดยรวมไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร ซึ่งเป็นแบบแปลนของ อบต.เสด็จ เป็นผู้กำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 28 ก.พ. 2558 ถึง. 30 ก.ย. 2558

4. โครงการจัดหารถจักรยานยนต์เพื่อนำขบวนและตรวจการณ์งานจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สภ.เขลางค์นคร ของสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร

ลักษณะโครงการเป็นการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ นำขบวน และตรวจการณ์งานจราจรในพื้นที่ ยี่ห้อฮอนด้าขนาด 150 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ (สัญญาณไฟวับวาบหรือไซเรน วิยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง หมวกนิรภัย) จำนวน 4 คัน ราคารถคันละ 85,000 บาท ราคาอุปกรณ์ประจำรถชุดละ 40,000 บาท รวมเป็นเงินที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 500,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เขลางค์นคร จำนวน 58,696 คน เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจราจรมีการคล่องตัวและปลอดภัย

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่ตีบ – บ้านงิ้วงาม ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง

พื้นที่ดำเนินโครงการ ถนนบ้านแม่ตีบ – บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เป็นเงินจำนวน 1,929,800 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.15 เมตร

ซึ่งเป็นแบบแปลนของ อบต.แม่ตีบ เป็นผู้กำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 14 พ.ค. 2559 ถึง. 12 ก.ค. 2559 ผลจากรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการของคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์กองทุนฯในครั้งนี้ เห็นได้ว่าโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อนำขบวนและตรวจการณ์งานจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สภ.เขลางค์นคร ของสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร นั้นมีประโยชน์โดยรวมต่อประชาชนโดยรวมในเขตพื้นที่จริงอีกทั้ง สภ.เขลางค์นครยังได้ติดสติ๊กเกอร์โลโก้ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไว้ที่หน้ารถเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของกองทุนฯได้อีกทางหนึ่ง

การที่ชุมชนและหน่วยงานนอกพื้นที่เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยผ่านการกลั่นกรองจากนายอำเภอแต่ละอำเภอนั้น เมื่อได้รับงบประมาณไปดำเนินการโครงการจนเสร็จสิ้นแล้ว ก็ควรที่จะติดป้ายประกาศว่าหน่วยงานหรือชุมชนนั้นๆได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวนเท่าไหร่ โดยการประสานงานของใคร ชุมชนใด หรือหน่วยงานใด เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนโดยภาพรวมได้รับรู้ว่า กฟผ.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จ่ายเงินให้กับ กองทุนฯ และกองทุนได้ใช้งบประมาณดังกล่าวดำเนินการในเรื่องใดบ้าง ไม่ใช่หน่วยงานโดยเฉพาะ อบต. เมื่อสร้างหรือดำเนินการโครงการแล้วเสร็จก็มักจะขึ้นป้ายว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการโดย อบต.นั้นๆ จะบอกว่า อบต.อาศัยเอางบประมาณจากกองทุนไปสร้างเพื่อหาเสียงให้กับหน่วยงานของตนเองก็ไม่น่าจะผิด ซึ่งเท่าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแทบจะไม่มีโครงการไหนติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่างบประมาณที่เอามาดำเนินการนั้นได้รับการสนับสนุนมาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในส่วนนี้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรนำไปพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขด้วย