LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬากฟผ.แม่เมาะ มอบรายได้งานวิ่งฯ ครั้งที่ 25 กว่า 3 แสนบาท เป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนลำปาง


ภาพประกอบข่าว

กฟผ.แม่เมาะ จัดสรรรายได้จากงานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน จ.ลำปาง 70 ทุน เป็นเงิน 350,000 บาท สำหรับเป็นทุนเริ่มต้นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ จัดสรรรายได้จากการงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ปีที่แล้ว (ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559) มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน จ.ลำปาง จำนวน 70 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 350,000 บาท โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้มอบ

กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง เป็นกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นจากการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา อาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียนและกีฬาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในจังหวัดลำปาง และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง กรณีประสบภัยพิบัติหรือได้รับความเดือดร้อนด้านอื่นๆ โดยตั้งแต่ปี 2535-2560 ได้สมทบงบประมาณเข้ากองทุนฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ จ.ลำปาง แล้วจำนวน 660 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,296,768 บาท

นางสาวชนิกานต์ อุดมทรัพย์สมบัติ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ตอนเรียนอยู่โรงเรียนลำปางกัลยาณีมีโอกาสไปวิ่งไมโครมาราธอนประเภทนักเรียนนักศึกษาที่งานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งตนก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปวิ่ง เพราะมีนักวิ่งมากมาย เส้นทางก็สวยงามอากาศก็ดี พอรู้ว่าตนได้รับทุนการศึกษาที่มาจากงานเดินวิ่งฯที่แม่เมาะก็ยิ่งดีใจ เพราะในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยใช้เงินจำนวนมาก ทุนที่ได้รับสามารถบรรเทาความเดือนร้อนภายในครอบครัวของตนได้ ต้องขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ และกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปางที่ได้มอบทุนให้ จะตั้งใจเรียนเพื่อที่จบมาจะได้ทำงานช่วยเหลือสังคมต่อไป

นางสาวน้ำผึ้ง จันทร์จับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวว่า ทุนการศึกษาที่ได้รับถึงบางคนจะมองว่าเป็นเงินจำนวนน้อย แต่สำหรับตนนั้นมีค่ามาก เพราะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ ขอบคุณคณะกรรมการกองทุนฯ และ กฟผ.แม่เมาะ ที่ได้จัดการแข่งขันงานเดิน-วิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน แล้วนำรายได้ที่ได้จากการจัด งาน มอบเป็นทุนการศึกษาสร้างโอกาสด้านการเรียนให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง