LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมอบจ.ลำปาง มอบเงิน5 ล้าน อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.เกาะคา


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลเกาะคา จำนวนเงิน 5 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งหน่วยบริการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยนายแพทย์สิทธิกร สองคำชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะคา

โอกาสนี้ นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยคณะกรรมการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำโดยนายประสิทธิ์ เตชะปลูก สมาชิกสภาฯ เขต อ.เมืองลำปาง และในฐานะประธานกรรมการ นายวัฒนา สิทธิวัง นายพิเชษฐ ทินอยู่ และนายมิตร ธรรมวงศ์ กรรมการและในฐานะสมาชิกสภาฯ เขตอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ผู้บริหารและสมาชิกสโมสรโรตารีสากล สโมสรโรตารีลำปาง สโมสรโรตารีดอยพระบาท ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอเกาะคา ได้ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเงินอุดหนุนโครงการฯ

จากนั้นเยี่ยมชมสถานที่หน่วยไตเทียม ชั้น 4 ตึกเขลางค์ยินดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะคา กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ได้มอบเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.เกาะคา มูลค่ารวม 5 ล้านบาท ปัจจุบันโรงพยาบาลเกาะคาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายขนาด 120 เตียงของจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ให้บริการรักษาประชาชนในเขตอำเภอเกาะคาและเขตอำเภอใกล้เคียง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังซึ่งปัจจุบันจังหวัดลำปางมีผู้ป่วยโรคประมาณ 2,200 คนจำเป็นต้องใช้บริการ การจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ หลังจากได้รับงบประมาณครั้งนี้แล้วคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ประมาณ ปี พ.ศ.2561

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การอุดหนุนงบประมาณในครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่ดีและเป็นบทบาทหน้าที่ของอบจ.ลำปาง โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542 ที่กำหนดให้ อบจ.มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งการสบทบเงินในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจาก 3-4 หน่วยงานที่ช่วยกันเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชาวลำปางอย่างแท้จริง เพื่อสุขภาพของชาวลำปาง อบจ.ลำปาง ก็ต้องทำภารกิจในส่วนนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ และแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นความภาคภูมิใจของ อบจ.ลำปาง และถือว่าเป็นผลงาน/โปรเจคใหญ่ที่สำคัญนอกเหนือไปจากงานโครงสร้างพื้นฐาน งานส่งเสริมอาชีพ งานด้านสาธารณสุขการดูแลสุขภาพประชาชนก็เป็นสิ่งที่ อบจ.ลำปางให้ความสำคัญ โรงพยาบาลเกาะคา เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง พร้อมรองรับการบริการประชาชนในอีก 9 อำเภอของจังหวัดลำปาง และจากจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นโรคที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา แม้ว่าในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนได้ขยายหน่วยบริการบำบัดทดแทนไตโดยเฉพาะการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังรองรับผู้ป่วยได้ไม่เพียงพอ ขณะที่โรงพยาบาลเกาะคาได้จัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมขึ้นและมีงบประมาณบางส่วนที่ได้รับจากสโมสรโรตารีลำปางและสโมสรโรตารีสากลจำนวน 4,200,000 บาท และการสนับสนุนจากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางเป็นครุภัณฑ์เครื่องไตเทียมจำนวน 4 เครื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากยังขาดงบประมาณในการจัดหาระบบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงระบบการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่สำคัญเพื่อให้บริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

โดยโรงพยาบาลเกาะคา มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการบริการรักษาได้แก่ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในเขตรับผิดชอบอำเภอเกาะคาจำนวน 24 รายและเขตอำเภอใกล้เคียง 69 ราย ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในเขตรับผิดชอบอำเภอเกาะคาจำนวน 25 ราย และเขตอำเภอใกล้เคียง 167 รายที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนจำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชั่วคราว และผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในเขตรับผิดชอบอำเภอเกาะคาจำนวน 92 ราย และเขตอำเภอใกล้เคียง 340 ราย