LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ ให้ข้อมูลสื่อมวลชน ก่อนเปิดรับทุกความคิดเห็น ในเวที ค.3 เสาร์ที่ 23 ก.ย. นี้


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ปางหลวงการ์เด้น ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ว่าที่พันตรี ดร.อนุชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ และว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมป์ ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนจังหวัดลำปางก่อน เปิดเวที ค.3 เสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

กฟผ.แม่เมาะ แจ้งกำหนดการจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ครั้งที่ 3 (ค.3) เพื่อนำไปจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7

เวที ค.3 เป็นการนำเสนอผลการศึกษา EHIA ของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 โดยมุ่งเสนอข้อมูลด้านผลกระทบที่อาจเกิดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมีบริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา เป็นผู้รวบรวมข้อคิดเห็นจากการรับฟังในเวที ค.3 มาพิจารณาตามหลักวิชาการเพื่อเพิ่มเติมมาตรการให้ครอบคลุมข้อกังวลของประชาชน ซึ่งแตกต่างจากเวที ค.1 ที่มุ่งเน้นขอบเขตการศึกษาว่าครอบคลุมและเพียงพอต่อข้อห่วงกังวลของประชาชนหรือไม่ โดยหากไม่เพียงพอให้ขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุม ส่วนเวที ค.2 เป็นการรับฟังความคิดเห็นที่ใกล้ชิดชุมชนลงไปในระดับกลุ่มย่อย เช่น กลุ่มตำบล กลุ่มสาธารณสุข กลุ่มหน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายสุขภาพ ฯลฯ เพื่อรับฟังข้อห่วงกังวลติอโครงการฯ ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ภายหลังเวที ค.3 บริษัทที่ปรึกษาจะทำเล่มรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์เพื่อนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อเข้าสู่การพิจารณาต่อไป

ปัจจุบัน บริษัททีมฯ ได้จัดทำร่างรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 สำหรับใช้ในเวที ค.3 เผยแพร่แก่ประชาชน โดยวางประชาสัมพันธ์ไว้ที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 5 แห่ง และโรงพยาบาลในพื้นที่ ฯลฯ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ นางสาววีณิฐฐา วรเกียรติธนากร และ นางสาวรัตติยา งามประดาฐ์ โทรศัพท์ 0-2509-9000 กด 3201-3205 ต่อ 104 หรือ 106 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06-1564-4480 โทรสาร 0-2509-9109 อีเมล์ weenittha_w@them.co.th และ rattiya_n@them.co.th