LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมศาลไม่รับฟ้องกรณีเครือข่ายประชาชนแม่เมาะ กล่าวหา กฟผ. และบริษัท ทีมฯ กระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย


ภาพประกอบข่าว

ศาลไม่รับฟ้องกรณีเครือข่ายประชาชนแม่เมาะ กล่าวหา กฟผ. และบริษัท ทีมฯ กระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จากกรณีที่เครือข่ายประชาชนแม่เมาะ ยืนหนังสือต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 คดีหมายเลขดำที่ ส.1/2560 ฟ้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อนที่ กฟผ.แม่เมาะ และบริษัท ทีมฯ จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ 1 (ค.1) ในวันที่ 29 เมษายน 2560 เครือข่ายประชาชนแม่เมาะ ยื่นฟ้องใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 กฟผ. ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4–7 กำลังการผลิต 655 เมกะวัตต์ โดยยังไม่ได้ทำการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ถูกต้อง และประเด็นที่ 2 การจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำหรับโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4–7 เป็นวิธีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ตุลาการศาลปกครองได้พิจารณาข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้ว ศาลมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุจำเป็นต้องไต่สวนฉุกเฉิน โดยในประเด็นที่ 1 ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ไม่ปรากฏเลยว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายแต่อย่างใด จากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของ กฟผ. ประเด็นที่ 2 ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามที่กฎหมายกำหนดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายในอันเป็นการทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายขึ้นแต่อย่างใด

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง และจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความคดีหมายเลขแดงที่ ส.3/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560