LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎลำปาง ระเบิดศึกโม่แข้ง


ภาพประกอบข่าว

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลวิทยาศาสตร์ เอสบิซ่าส์ คัพ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐

ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

๑. การแบ่งรุ่นอายุการแข่งขัน (นับตามอายุตามปี พ.ศ. ๒๕๖๐)

1.1 รุ่นอายุ ๓๕ – ๔๐– ๔๕ ปี

1.2 รุ่นอายุ ๔๕ – ๕๐ – ๕๕ ปี

๒. การรับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สานักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง และ ร้านลาปางพรีเมียร์ช็อปลาปางเบอร์ โทรศัพท์ ๐๘๒ – ๑๖๘๖๖๕๔ ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เวลา 13.00 น.

การประชุมผู้จัดการทีม ทีมต่าง ๆ ที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องเข้าร่วมประชุมหรือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกาหนด หากทีมใดไม่มาร่วมประชุมต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ตามมติที่ประชุม

๓. จานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

๓.๑ ทีมที่สมัคร เข้าร่วมการแข่งขันให้ส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ทีมละ ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และไม่เกิน ๒๕ คน

๓.๒ ในวันที่แข่งขันส่งรายชื่อผู้เล่นได้ไม่เกิน ๒๐ คน

๓.๓ ทีมที่สมัครเข้าแข่งขันต้องมีผู้จัดการทีม ๑ คน และเจ้าหน้าที่ทีมไม่เกิน ๔ คน ประกอบด้วย

- ผู้ควบคุมทีม ๑ คน

- ผู้ฝึกสอน ๑ คน

- ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๓ คน

๔. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าแข่งขัน

ผู้สมัครแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๔.๑ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่มีบัตรประจาตัวประชาชน

๔.๒ ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องแบ่งกลุ่มนักกีฬาและให้ใช้หมายเลขเบอร์เสื้อตามที่กำหนดเพื่อสะดวกในการตรวจสอบจานวนนักกีฬาที่มีสิทธิ์ลงแข่งขันตามกลุ่มอายุดังนี้

๔.๓ รุ่นประชาชนอายุ ๓๕ – ๔๐– ๔๕ ปี

*** ผู้เล่นในสนามแบ่งเป็นโซน

- ผู้เล่นอายุ ๓๕ – ๓๙ ปี ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๑๐ คน และลงแข่งขันได้ไม่เกิน ๕ คน ใช้หมายเลข ๓ – ๗ และ หมายเลข ๑๓ – ๑๗ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๑)

- ผู้เล่นอายุ ๔๐– ๔๕ ปีส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๑๐ คน และลงแข่งขันได้ไม่เกิน ๕ คน ใช้หมายเลข ๘ – ๑๒ และ หมายเลข ๑๘ – ๒๒ (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงมา)

- ผู้รักษาประตู ๒ คน ใช้หมายเลข ๑ และ ๒ (อายุอยู่ในกลุ่มใดก็ได้)

หมายเหตุ

๑. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นตลอดเวลาการแข่งขัน อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่น อายุ ๓๕ – ๓๙ ปี ได้ไม่เกิน ๓ คน และอายุ ๔๐ – ๔๕ ปี ได้ไม่เกิน ๓ คน และเปลี่ยนออกไปแล้วกลับมาเล่นอีกไม่ได้

๒. การเปลี่ยนผู้รักษาประตูให้เปลี่ยนได้ไม่เกิน ๑ ครั้ง

๓. ผู้รักษาประตูหากประสงค์จะออกมาเป็นผู้เล่น ให้เล่นในกลุ่มอายุของตนเองและต้องจัดหาเสื้อแข่งขันเองโดยให้ใช้หมายเลขเดียวกับที่เป็นผู้รักษาประตู

๔. กรณีที่ประสงค์จะเปลี่ยนผู้เล่นที่มีได้ใช้หมายเลข ๑ หรือ ๒ มาเป็นผู้รักษาประตูแทนผู้จัดการทีมจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบ

๕. กรณีที่ตรวจสอบทั้งก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขัน พบว่าทีมใดมีนักกีฬาผิดคุณสมบัติอยู่ในทีมแม้แต่เพียงคนเดียว (ถึงแม้จะไม่ได้ลงแข่งขัน) ให้ปรับผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมเป็นแพ้ในนัดนั้น ๆ และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาลงโทษนักกีฬาที่ผิดคุณสมบัติของทีมนั้นตามควรแก่กรณีต่อไป

๔.๔ รุ่นอาวุโสอายุ ๔๕ – ๕๐– ๕๕ ปี

*** ผู้เล่นในสนามแบ่งเป็นโซน

- อายุ ๔๕ – ๔๙ ปี ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๘ คน และลงแข่งขันได้ไม่เกิน ๔ คน ใช้หมายเลข ๓ – ๑๐ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๑)

- อายุ ๕๐– ๕๔ ปี ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๘ คน และลงแข่งขันได้ไม่เกิน ๔ คน ใช้หมายเลข ๑๑ – ๑๘ (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๐๖)

- อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๔ คน และลงแข่งขันได้ไม่เกิน ๒ คน ใช้หมายเลข ๑๙ – ๒๒ (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ลงมา)

- ผู้รักษาประตู ๒ คน ใช้หมายเลข ๑ และ ๒ (อายุอยู่ในกลุ่มใดก็ได้)

หมายเหตุ

๑. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นตลอดเวลาการแข่งขัน อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่น อายุ ๔๕ – ๕๔ ปี ได้ไม่เกิน ๓ คน และเปลี่ยนออกไปแล้วกลับมาเล่นอีกไม่ได้

๒. ผู้เล่นอายุ ๕๐ – ๕๔ ปี ได้ไม่เกิน ๓ คน และเปลี่ยนออกไปแล้วกลับมาเล่นอีกไม่ได้

๓. ผู้เล่นอายุ ๕๕ ปี ขึ้นไปได้ไม่เกิน ๔ ครั้ง โดยกาหนดให้ผู้เล่นที่มีอายุมากกว่าเปลี่ยนตัวลงเล่นแทนผู้เล่นที่มีอายุน้อยกว่า ได้ตามข้อกาหนดการเปลี่ยนตัว ๓ คน

๔. การเปลี่ยนผู้รักษาประตูให้นับจานวนรวมตามข้อกาหนดการเปลี่ยนตัว ๓ คน

๕. ผู้รักษาประตูหากประสงค์จะออกมาเป็นผู้เล่น ให้เล่นในกลุ่มอายุของตนเองและต้องจัดหาเสื้อแข่งขันเองโดยให้ใช้หมายเลขเดียวกับที่เป็นผู้รักษาประตู

๖. กรณีที่ประสงค์จะเปลี่ยนผู้เล่นที่มีได้ใช้หมายเลข ๑ หรือ ๒ มาเป็นผู้รักษาประตูแทนผู้จัดการทีมจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบ

๗. กรณีที่ตรวจสอบทั้งก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขัน พบว่าทีมใดมีนักกีฬาผิดคุณสมบัติอยู่ในทีมแม้แต่เพียงคนเดียว (ถึงแม้จะไม่ได้ลงแข่งขัน) ให้ปรับผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมเป็นแพ้ในนัดนั้น ๆ และให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ พิจารณาลงโทษนักกีฬาที่ผิดคุณสมบัติของทีมนั้นตามควรแก่กรณีต่อไป

๕. เอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน

๕.๑ ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันของทีม

๕.๒ ทะเบียนรายชื่อนักกีฬา

๕.๓ แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (รูปถ่ายจริงมีความชัดเจนของภาพถ่ายไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)

๕.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

๕.๕ เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ยื่นสมัครไว้แล้ว จะใช้เป็นหลักฐานจนกว่าจะเสร็จสิ้นการแข่งขัน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารการรับสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ หลังจากฝุายจัดได้รับเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ - กรณีปรากฏว่า เอกสารหลักฐานการสมัครทีมใดเป็นเท็จไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจพบเมื่อ วัน เวลา หรือโดยวิธีการใดก็ตาม ผู้จัดการทีมต้องรับผิดชอบ โดยจะอ้างว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวมิได้ และคณะกรรมการถือว่าการสมัครครั้งนั้น เป็นโมฆะตั้งแต่วันที่สมัครคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาความผิดลงโทษตามบทลงโทษขอคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

๖. การดาเนินการแข่งขันและข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

๖.๑ การแข่งขันจะเริ่มทาการแข่งขันตั้งแต่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลาปาง

๖.๒ กติกาการแข่งขัน นอกจากที่ระบุในระเบียบนี้ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน

๖.๓ ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงทาการแข่งขันตามโปรแกรมที่กาหนดไว้หรือจงเจตนาออกจากการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ โดยให้ยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาและไม่ให้ดาเนินการแข่งขันในนัดต่อไป

๖.๔ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ในกรณีที่มีเสื้อสีเหมือนกัน ให้ทีมที่มีชื่อตามหลังในกาหนดการแข่งขันเปลี่ยนสีเสื้อสารอง

๖.๕ นักกีฬาต้องนาบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วย ก่อนลงแข่งขันทุกครั้ง

๖.๖ กาหนดเวลาการแข่งขัน ทั้ง ๒ รุ่น ครึ่งละ ๔๐ นาที พักระหว่างครึ่งไม่เกิน ๑๕ นาที

๖.๗ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ใช้ลูกฟุตบอล เบอร์ ๕

๖.๘ หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ลงทาการแข่งขัน ซึ่งทุกทีมจะต้องเตรียมมาเอง

๖.๙ การเปลี่ยนตัวให้ใช้ตามข้อ ๔ (ข้อ ๔.๓ และ ข้อ ๔.๔)

๖.๑๐ คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ทีมชนะ ได้ ๓ คะแนน

ทีมเสมอ ได้ ๑ คะแนน

ทีมแพ้ ได้ ๐ คะแนน

๖.๑๑ ในระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาอย่างเคร่งครัด หากทีมใดมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาตัดสิทธินักกีฬาหรือทีม (แล้วแต่กรณี) ออกจากการแข่งขันในครั้งนี้และครั้งต่อไป

๖.๑๒ ในกรณีการนับคะแนนเพื่อหาทีมเข้ารอบไปเล่นในรอบต่อไป และทีมที่มีคะแนนเท่ากันใช้วิธีการจับฉลาก

๖.๑๓ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องไปแข่งขันตามวัน ที่กาหนดและต้องมาถึงสนามไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และให้รับใบส่งรายชื่อนักกีฬาจากฝุายจัดการแข่งขัน

๖.๑๔ เมื่อถึงเวลาทาการแข่งขันหากทีมใดยังไม่ลงสนามทาการแข่งขันภายใน ๑๐ นาที ถือว่าทีมนั้นสละสิทธิ์และปรับแพ้การแข่งขันในครั้งนั้น แต่ต้องทาการแข่งขันในครั้งต่อไปตามตารางแข่งขันให้ครบ

๖.๑๕ การแต่งกายของผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม ให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าเตะลงไปในบริเวณการจัดการแข่งขันและสนามฟุตบอลโดดเด็ดขาด

๖.๑๖ ในวันทาการแข่งขันทีมใดไม่มาทาการแข่งขันหรือ เมื่อมาถึงสนามแข่งขันแล้วมีเจตนาไม่ลงทาการแข่งขันหรือผละออกจากการแข่งขัน ถือว่าผิดมารยาทนักกีฬาอย่างร้ายแรงให้ปรับทีมนั้นแพ้การแข่งขันตลอดการแข่งขันพร้อมตัดสิทธิ์นักกีฬาและทีมนั้น ๆ พร้อมยึดเงินประกันทีม

๖.๑๗ ในวันแข่งขันหากทีมใดไม่มาทาการแข่งขันตามตารางแข่งขันโดยไม่แจ้งให้ฝุายจัดการแข่งขันทราบล่วงหน้าหรือแจ้งแล้วมีเหตุผลไม่เพียงพอ ให้ปรับทีมนั้นแพ้การแข่งขันครั้งนั้น ๆ แต่ต้องมาทาการแข่งขันให้ครบตามตารางการแข่งขัน (โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันเท่านั้นและถือเป็นที่สิ้นสุด)

๖.๑๘ ในกรณีทีมีการเลื่อนหรือย้ายคู่การแข่งขันหากฝ่ายจัดการแข่งขันแจ้งให้ทราบและทุกทีมจะต้องปฏิบัติ

๖.๑๙ นักกีฬาคนใดปลอมแปลงเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ให้มีคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขันในรูปแบบใด ๆ ก็ตามหากคณะกรรมการตรวจสอบพบจะพิจารณาลงโทษห้ามแข่งขันตลอดการแข่งขันและตัดสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขัน พร้อมยึดเงินประกันทีม

๖.๒๐ ห้ามผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและผู้เล่นสารองเข้าไปในสนามในคณะการแข่งขันดาเนินอยู่โดยเด็ดขาด (ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินเท่านั้น)

๖.๒๑ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและนักกีฬา จะต้องเคารพและยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินถือเป็นสิ้นสุด

๖.๒๒ นักกีฬาดีเด่นจะพิจารณาตามความสามารถและมารยาทในการแข่งขัน

๖.๒๓ กรณีใบเหลือง ใบแดง นักกีฬาผู้ใดได้รับใบเหลือง ๒ ใบหรือได้รับใบแดง ๑ ใบ จะถูกพักการแข่งขัน ๑ นัด หรือมากกว่านั้นแล้วแต่กรณี (ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้น)

๖.๒๔ (หมายเหตุ กรณีทีมไหนที่ได้รับใบเหลือง ใบแดง จะต้องโดนหักเงินประกันทีมใบเหลือง ๑ ใบ ๑๐๐ บาท ใบแดง ๑ ใบ ๒๐๐ บาท)

๖.๒๕ (ถ้าทีมไหนได้รับใบเหลือง ใบแดง เกินเงินค่าประกันทีม จะต้องนาเงินมาประกันทีมเพิ่มให้ครบตามกาหนด ถึงจะทาการแข่งขันในนัดต่อไปได้)

๖.๒๖ ทีมใดฝุาฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือผิดตามระเบียบนี้ หากลงทาการแข่งขันให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้นโดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้

๖.๒๗ นักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีม คนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งภายในและนอกสนามแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามรถลงโทษได้ตามแก่กรณี

๖.๒๘ ในระหว่างการแข่งขัน นักกีฬาตัวจริงหรือผู้เล่นสารองหรือเจ้าหน้าที่ประจาทีม กล่าววาจาที่ไม่สุภาพต่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นจะถูกลงโทษไล่ออกจากการแข่งขัน และไม่มีสิทธิ์ลงทาการแข่งขันหรือปฏิบัติหน้าที่ตลอดการแข่งขัน

๖.๒๙ ในระหว่างการแข่งขันหากกีฬาทั้ง ๒ ทีมมีการเล่นที่รุนแรงหรือมีการยั่วยุคู่แข่งขัน (ซึ่งกันและกัน) อันจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน กรรมการผู้ตัดสินและคณะกรรมการผู้ตัดสินจะร่วมกันพิจารณาเหตุการณ์นั้น และหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินปัญหาและบทลงโทษนั้น ๆ และถือเป็นข้อยุติ

๖.๓๐ ในระหว่างการแข่งขันหากนักกีฬาทั้ง ๒ ทีม ทะเลาะวิวาท ชกต่อย ซึ่งกันและกันจะถูกลงโทษไล่ออกจากการแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

๖.๓๑ กรณีที่มีปัญหาซึ่งมิได้ระบุอยู่ในระเบียบการแข่งขันนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้นและถือเป็นที่สิ้นสุด

๖.๓๒ เงินค่าประกันทีมจะคืนให้หลังจากทีมที่เข้าร่วมทาการแข่งขันได้ตกรอบในวันถัดไป (เฉพาะทีมที่ทาการแข่งขันครบตามตารางและปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันนี้เท่านั้น) และจะต้องเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันเปิดสนาม

๖.๓๓ ทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องรักษาความสะอาด และไม่ทาลายทรัพย์สินของทางราชการ ถ้าเกิดความเสียหายทางทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด ทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๖.๓๔ เนื่องจากสถานที่จัดการแข่งขันเป็นสถานที่ราชการไม่อนุญาตให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน นาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในสถานที่จัดการแข่งขันโดดเด็ดขาด ถ้าฝ่ายจัดการแข่งขันทราบว่าทีมได้นาเข้ามาจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมยึดเงินประกันทีม

๗. การประท้วงการแข่งขัน

ให้ดาเนินการประท้วงเฉพาะเรื่องเทคนิคกีฬาภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาทาการแข่งขัน ในการประท้วงต้องเป็นผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีม หรือผู้ฝึกสอน ที่ได้ลงนามในใบสมัครเท่านั้น พร้อมด้วยวางเงินประกัน 3,๐๐๐ บาท เงินนี้จะได้คืนให้ต่อเมื่อการประท้วงเป็นผลสาเร็จ สาหรับการประท้วงผู้เล่นให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบประท้วงของคณะกรรมการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยหลักฐานประกอบและให้ยื่นประท้วงต่อฝาายจัดการแข่งขันเท่านั้น

๘. รางวัลการแข่งขัน

- ประเภทประชาชนชายอายุ ๓๕ – ๔๐ – ๔๕ ปี

ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินบารุงทีม จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินบารุงทีม จานวน ๕,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินบารุงทีม จานวน ๓,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินบารุงทีม จานวน ๒,๐๐๐ บาท

นักเตะยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล จานวน ๕๐๐ บาท

- ประเภทประชาชนชายอายุ ๔๕ – ๕๐– ๕๕ ปี

ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินบารุงทีม จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินบารุงทีม จานวน ๘,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินบารุงทีม จานวน ๕,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินบารุงทีม จานวน ๓,๐๐๐ บาท

นักเตะยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล จานวน ๑,๐๐๐ บาท

*** หากมีทีมเข้าร่วมกันเข้าทาการแข่งขันน้อยกว่าที่กาหนดเงินรางวัลจะลดหลั่นตามความเหมาะสม

๙. กาหนดวันประชุมผู้จัดการทีม / ผู้ฝึกสอน

๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

๑๐. ชุดการแข่งขันให้ดาเนินการสั่งซื้อได้ที่ร้านพรีเมียร์ช็อปลาปางเท่านั้น

ติดต่อ คุณวชิรวิพัฒน์ สายสิญจ์ เบอร์โทร ๐๘๒-๑๖๘๖๖๕๔

๑๑. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัย ศรีสวย เบอร์โทร. ๐๘๔๐๔๑๐๙๓๙

- คุณวชิรวิพัฒน์ สายสิญจน์ เบอร์โทร. ๐๘๒-๑๖๘๖๖๕๔

- คุณศรายุทธ จักรเงิน เบอร์โทร. ๐๘๘-๒๕๑๓๔๒๕

- คุณวราภรณ์ สองเป็ง

- คุณสหพันธ์ สหเกียรชัยกุล