LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ เปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7


ภาพประกอบข่าว

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ รณรงค์ลดอุบัติเหตุนอกเวลาในโครงการ “ถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย ปีที่ 7 " เส้นทางแยกหางฮุง-อำเภอแม่เมาะ-แยกผาลาด เพื่อรณรงค์ให้ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียช่วงสงกรานต์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ป้อมรักษาการณ์หางฮุง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ว่าที่ ร.ต. ธนากร จินจำ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่เมาะ นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้แทนสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ผู้นำชุมชนอำเภอแม่เมาะ และบริษัทคู่สัญญา กฟผ.แม่เมาะ ร่วมเปิดโครงการ “ถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย ปีที่ 7” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทาง ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะกล่าวว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ กฟผ.แม่เมาะ จะได้ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง และบริษัทผู้รับเหมาที่ต้องเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตระหนักถึงความปลอดภัยและการรักษาวินัยจราจรอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนทุกเส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์และตลอดไป

โครงการ“ถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย” เป็นหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุนอกเวลางานของ กฟผ.แม่เมาะ ประจำปี 2560 โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่ยานพาหนะ ภายในงานมีกิจกรรมแจกแผ่นพับรณรงค์ความปลอดภัย และคู่มือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับผู้สัญจรไปมาอีกด้วย