LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมอบจ.ลำปางเชิญพี่น้องชาวลำปางร่วมงาน“จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงละกอนลำปาง”11-12 เม.ยฯนีี


ภาพประกอบข่าว

อบจ.ลำปาง ขอเชิญร่วมการประกวด ร้องเพลงคำเมือง วงดนตรีปี่พาทย์พื้นเมือง ตี๋ก๋องสิ้งหม้อง ค่าวจ๊อย ซุ้มวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง ก่อเจดีย์ทราย แต่งกายชุดพื้นเมือง ภายในงาน “จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงละกอนลำปาง” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 เม.ย.2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ภายใต้ชื่องาน “จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงละกอนลำปาง” ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2560 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง ภายในงานเน้นการแสดงออกทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และจัดให้มีการประกวดและแข่งขัน ได้แก่

1. การประกวดขับร้องเพลงพื้นเมือง/เพลงคำเมือง ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปาง หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาภายในพื้นที่จังหวัดลำปาง รับสมัครผู้เข้าประกวด จำนวน 13 คน

รางวัลชนะเลิศ 4, 000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท

2. การประกวดวงดนตรีปี่พาทย์พื้นเมือง ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปาง หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาภายในพื้นที่จังหวัดลำปาง รับสมัครผู้เข้าประกวดจำนวน 13 วง

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 12,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท

3. การประกวดตี๋ก๋องสิ้งหม้อง ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปาง หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาภายในพื้นที่จังหวัดลำปาง รับสมัครผู้เข้าประกวด จำนวน 13 วง

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

4. การประกวดค่าวจ๊อย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท

5. การประกวดซุ้มวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 25,000บาท พร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 23,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท

6. การประกวดก่อเจดีย์ทราย รับสมัครผู้เข้าประกวด จำนวน 13 ทีม

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3, 000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท

7. การประกวดการแต่งกายชุดพื้นเมือง ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปาง โดยรับสมัคร อำเภอละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง นำเสนอแนวคิดการดำเนินชีวิตตามวิถีจาวเวียงละกอนในประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น ปั๋นปอน จ๊อย ซอ ฟ้อน เป็นต้น

รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 500 บาท

สำหรับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การประกวด และรายละเอียดต่าง ๆ นั้น ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่ www.lp-pao.go.th หรือโทรศัพท์ 054-237663

จึงขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนที่มีความสามารถหรือสนใจ เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันกิจกรรมภายในงาน“จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงละกอนลำปาง” ประจำปี 2560 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป .