LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมนายกฯเทศบาลนครลำปางร่วมทำ MOU การปฏิบัติราชการเทศบาลฯกับหัวหน้าส่วนราชการ


ภาพประกอบข่าว

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนางวรรณศรี อินทราชา ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้นำเสนอการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 และร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างนายกเทศมนตรีนครลำปางกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีที่ปรึกษานายกฯ และรองนายกฯ ลงนามเป็นพยาน ในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี