LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.รับสมัครงานปี 2560 เริ่ม 16-31 มกราคมนี้


ภาพประกอบข่าว

กฟผ.รับสมัครงานปี 2560 โดยเปิดรับสมัครอัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาคทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 มกราคม 2560 กำหนดวันสอบข้อเขียน 2 เมษายน 2560 โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำนวยความสะดวกการรับสมัครทางระบบออนไลน์ ในวันที่ 18-19 มกราคม ณ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานปี 2560 อัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ กฟผ. http://www.egat.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มกราคม 2560 โดยในวันที่ 18-19 มกราคม 2560 โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะอำนวยความสะดวกในการรับสมัครทางระบบออนไลน์ ณ อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไปหรืออัตราภูมิภาคได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้ ระดับคุณวุฒิ ปวช. ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร และระดับคุณวุฒิปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร โดยระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ต้องมีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จะต้องชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้สมัครจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนต่อเมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ กฟผ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ โดย กฟผ. กำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 2 เมษายน 2560 โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน หากไม่เข้ารับการทดสอบ จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทดสอบ