LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษามทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 60 เวลา 09.00 - 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ประธานกรรมการ พร้อมทีมงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ การประเมินผลดังกล่าว เป็นรูปแบบการให้สัมภาษณ์และกรอกแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมจำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มบุคลากร สายวิชาการ/สายสนับสนุน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มองค์กรภาครัฐ/เอกชน กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต กลุ่มศิษย์เก่า และกลุ่มถ่ายทอดชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป