LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาเด็กธรรมศาสตร์ ลำปาง สร้างชื่อ คว้ารางวัลตอบปัญหาวิชาการระดับนานาชาติ


ภาพประกอบข่าว

นายวาสิทธิ์ อนันตวิเชียร และ นางสาววัลวิภา ตะนะ นักศึกษาสาขาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการตอบปัญหาทางวิชาการระดับนานาชาติในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ GMS - ASEAN หัวข้อ "China and Southeast Asia : Transnational Nexus Politics, Economic and Cultures"