LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานร่วมกับ กฟผ.


ภาพประกอบข่าว

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประชุมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่อาคารนันทนาการ(คลับเฮ้าส์ใหม่) กฟผ. แม่เมาะ นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) กล่าวต้อนรับ นายภัทรพงศ์ เทพา รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างคณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและ กฟผ.

ทั้งนี้ภายในงาน ได้มีการบรรยายสรุปหัวข้อการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ กฟผ. จาก นายฐิติพงษ์ สุขนิตย์ วิศวกรระดับ 6 ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) และบรรยายสรุปการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในหัวข้อ “การร่างรายละเอียดการประดิษฐ์สำหรับผลงานทางด้านวิศวกรรม” จาก นายวิชิต ผาดไธสง หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสิทธิบัตร กลุ่มไฟฟ้า และนายมณธชาติ พรมแก้ว นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรระดับชำนาญการ วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากนั้นได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ซึ่งหลังจากการประชุม คณะฯได้เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา(เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ผลงาน “อุปกรณ์ปรับแนวสายพานอัตโนมัติ Belt Auto Alignment” นำเสนอโดย นายวิวรรธน์ อิทธิวลีรัตน์ วิศวกรระดับ 8 หบร-ช. กบค-ช. อผม. ผู้แทนสมาชิก และผลงาน “อุปกรณ์เคลียร์ถ่านติดสะสม DISTRIBUTION BUNKER TROY NO.1” นำเสนอโดย นายกิตติโรจน์ องค์สรณะคม ช่างระดับ 8 หปว4-ช. กปร-ช. อผม. ผู้แทนสมาชิก ณ ห้องประชุม อาคาร CCC จากนั้น ได้มีการตอบข้อซักถาม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ กฟผ. จากเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับความรู้เรื่องการร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ สำหรับผลงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า ฟิสิกส์ รวมทั้งอนุสิทธิบัตร