LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมโรงไฟฟ้าแม่เมาะซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ3 ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง


ภาพประกอบข่าว

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซ้อมแผนฉุกเฉินการดับเพลิงและอพยพหนีไฟความรุนแรงระดับ 3 ประจำปี 2559 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ห้องควบคุมระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เครื่องที่ 4-7 เพื่อสอดคล้องกับนโยบายภาวะวิกฤติโรงไฟฟ้า และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2559 ความรุนแรงระดับ 3 ซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดที่หน่วยงานไม่สามารถดับเพลิงได้ จึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก โดยสมมุติเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้อาคารควบคุมระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) เครื่องที่ 4-7 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อเวลา 10.14 น. มีควันออกมาจากตู้ Breaker พนักงานควบคุมเครื่อง FGD Unit 4-7 ทำการดับเพลิงในเบื้องต้นแต่ไม่สามารถดับเพลิงได้ จึงแจ้งไปยังหน่วยงานรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้นำรถดับเพลิงมาระงับเหตุ แต่เพลิงยังลุกลามไม่สามารถควบคุมได้ จึงยกระดับสู่ความรุนแรงระดับ 3 และมีผู้บาดเจ็บจำนวน 6 คน จึงขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานในเขต อ.แม่เมาะ ได้แก่ อ.แม่เมาะ สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ เข้าช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้า แม่เมาะ โดยมีนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน หลังจากซักซ้อมขั้นตอนและกระบวนการดับเพลิงแล้วเสร็จผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินและคณะได้ร่วมซ้อมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ทำการซ้อมแผนฉุกเฉินความรุนแรงระดับ 3 เป็นประจำทุกปี เพื่อซักซ้อมบุคลากรและทีมฉุกเฉินของหน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและหน่วยงานใกล้เคียงรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการซ้อมการสื่อสารภาวะวิกฤติของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีการตั้งศูนย์สื่อสารภาวะวิกฤติผ่านทาง VDO Conference ไปยังศูนย์จัดการภาวะวิกฤติสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี เพื่อรับทราบสถานการณ์และเตรียมข้อมูลข่าวสารสำหรับสื่อมวลชนอีกด้วย