LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษา"บุญชู ตรีทอง" เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา มอบทุนให้นักศึกษา มธ. ศูนย์ลำปาง รวม 423,700 บาท


ภาพประกอบข่าว

"นายบุญชู ตรีทอง" มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในแต่ละชั้นปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครอง นักศึกษาให้สนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น จำนวน 19 ทุน ทุนละ 22,300 บาท รวม 423,700 บาท และยังให้การสนับสนุนให้คณะฯ จัดกิจกรรม เพื่อดึงดูดให้นักเรียนเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับโรงเรียนต่างๆ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย