LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมเทศบาลเมืองเขลางค์เปิด “โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี”


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองเขลางค์นครดำเนิน“โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี”ต่อเนื่อง ครั้งที่ 11 และ “โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ณ บริเวณไหล่ทางชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก"นายสามารถ ลอยฟ้า" ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี "พลตรีกิตติศักดิ์ แม้นเหมือน" ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และ "พ.ต.ต. นฤพล รอดวิเศษ" สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประธานชุมชนและประชาชนในเขตตำบลพระบาท ตลอดจนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ชมรมเฮาฮักม่อนพระยาแช่ลำปาง ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี และโครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ครั้งที่ 11 เป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครก้าวเข้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนที่จะได้อยู่อาศัยภายใต้เมืองสีเขียวต่อไป