LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาสพม.เขต ๓๕ กลุ่ม ๔ ติดตามการบริหารโรงเรียนในสังกัด


ภาพประกอบข่าว

นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓๕ นำคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด กลุ่ม ๔ ตรวจติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนในกลุ่มเถินบุรินทร์ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

คณะติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยการนำของนายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ตรวจติดตามโรงเรียน ๕ โรงเรียน คือ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนแม่พริกวิทยา โรงเรียนเถินวิทยา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา และโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กลุ่มเถินบุรินทร์ โดยให้แต่ละโรงเรียนนำผลงาน ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

และในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ คณะติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอีก ๕ โรงเรียน คือ โรงเรียนแม่ทะวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี โรงเรียนไหล่หินวิทยา และโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา

การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ได้แบ่งการติดตามออกเป็น ๔ กลุ่ม กิจกรรมครั้งนี้เป็นการติดตามฯ กลุ่มที่ ๔ วัตถุประสงค์การติดตามครั้งนี้ เพื่อสนองต่อกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งแก่สถานศึกษา และช่วยเหลือแก้ปัญหา หาแนวทางพัฒนาการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสม และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปในอนาคต ให้ดียิ่งขึ้น ที่ผ่านมาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ สูงมาอย่างต่อเนื่องตลอด ๓ ปี และปีที่ ๒๕๕๘ ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของประเทศในกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕