LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคม "ไพฑูรย์ โพธิ์ทอง" นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดการอบรมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัย


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดการอบรมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัย ตามโครงการศูนย์สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลำปาง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนถึงได้ทำกิจกรรมด้านต่าง ๆ ร่วมกันอันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีแกนนำกลุ่มผู้สูงวัยประจำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครชุมชนละ 2 คนเข้าร่วมอบรม โดยมีพระอธิการมานพ อคคจิตโต วัดวังหงส์เหนือ จังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ผู้สูงวัยกับวิสัยทัศน์ของโลกยุคใหม่” และจะเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2556